• Imprimeix

Comunicació anual art. 22.1 Reial decret legislatiu 1/2016 (només establiments)

L’article 22.1 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, estableix:

 “L’obligació de comunicar a l’òrgan competent regularment i almenys una vegada l’any:

-  1r) Informació basada en els resultats del control de les emissions que esmenta la lletra e) i altres dades sol·licitades que permetin a l’òrgan competent verificar el compliment de les condicions de l’autorització; i

-  2n) Quan s’apliquin valors límit d’emissió que superin els valors d’emissió associats a les millors tècniques disponibles, un resum de resultats del control de les emissions que permeti comparar-los amb els nivells d’emissió associats amb les millors tècniques disponibles.”

Per donar compliment a aquest article, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental s’ha dissenyat un formulari perquè els establiments puguin realitzar l'obligació de comunicació. Hi ha disponible un Manual d'Usuari per realitzar aquest tràmit.

Atès que els establiments afectats estan inclosos al Registre PRTR, la via d’entrada d’aquesta comunicació serà a través de l’aplicació web PRTR-CAT.