• Imprimeix

Cessament temporal o definitiu d’activitats

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, regula el cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en el seu àmbit d’aplicació.

L’autorització ambiental estableix les condicions per assegurar la protecció del sòl i les aigües subterrànies, després del cessament definitiu de les activitats.

El titular de la instal·lació ha d’avaluar l’estat del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies per a les substàncies perilloses rellevants utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació, i n'ha de comunicar a l’òrgan competent els resultats. En cas que l’avaluació determini que la instal·lació ha causat una contaminació significativa del sòl o les aigües subterrànies, el titular ha de prendre les mesures adequades per fer-hi front per tal de restablir l’emplaçament de la instal·lació al seu estat previ.

Llevat que estigui regulat per les ordenances municipals, per al cessament definitiu parcial o total de les activitats incloses en els annexos II i III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la persona titular de l’activitat hauria de presentar, prèviament al cessament definitiu de l’activitat, i davant el mateix òrgan que va atorgar la llicència ambiental o davant el qual va presentar la comunicació, una declaració responsable en la qual manifesti que compleix els requisits següents:

  • Que no hi ha presència de productes perillosos ni de residus de qualsevol tipus o que, d’haver-n’hi hagut, han estat gestionats de conformitat amb la normativa vigent.
  • Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d’haver-hi estat, s’han descontaminat d’acord amb la normativa específica.
  • Que les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon estat.
  • Que s’han adoptat les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que corresponen segons la normativa sectorial d’aplicació.
  • Que disposa de la documentació que acredita el compliment dels requisits recollits en els apartats anteriors.
     

A més, l’òrgan al qual es comuniqui el cessament de l’activitat (Ajuntament) haurà d’informar, per raó de la matèria, els òrgans ambientals competents de l’Administració de la Generalitat per tal que aquests realitzin els tràmits que escaiguin.

La presentació d’aquesta declaració responsable habilita per tancar la instal·lació des del dia del qual s’informa com a data de cessament, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes l’Administració competent.

Data d'actualització:  03.04.2017