• Imprimeix

Prevenció i control d'activitats

control

En els darrers anys les administracions públiques han fet un esforç per simplificar la normativa ambiental i els procediments administratius sense renunciar, per això, a un nivell alt de protecció ambiental. Així, l'any 2002 es va publicar la Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació, que integrava les diverses autoritzacions ambientals exigides per la legislació sectorial en un únic permís: l'autorització ambiental integrada. Aquesta Llei ha estat derogada pel Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Mitjançant el Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, (modificat pel Reial Decret 773/2017, de 28 de juliol), l'any 2013 s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002.

En aquest apartat de la web del Departament de Territori i Sostenibilitat trobareu tota la informació que recull el nou marc legislatiu de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; amb la informació legislativa, descripció dels procediments administratius, així com altres temes relacionats.