• Imprimeix

Definició, funcions i composició

La Ponència Ambiental és l’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de medi ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals i, si s'escau, dels departaments que es requereixi d’acord amb l’activitat sectorial de què es tracti, formula la declaració d’impacte ambiental, ordinària o simplificada, així com elabora les propostes de resolució de les autoritzacions ambientals, tot garantint el caràcter integrat d’aquestes autoritzacions.

La Ponència Ambiental té el suport  de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) i Oficina de Medi Ambient (OMA) que actuen com a òrgans territorials.La Ponència Ambiental és competent en tot el territori català.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona

Secretaria de la Ponència Ambiental

La Ponència Ambiental formula la declaració d’impacte ambiental, ordinària o simplificada, així com elabora les propostes de resolució de les autoritzacions ambientals, tot garantint el caràcter integrat d’aquestes autoritzacions.

Presidenta:
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Vocals: representants de cada sector ambiental amb categoria de director general o persona en qui delegui.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Agència de Residus de Catalunya.
Agència Catalana de l’Aigua.
Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

Representants dels departaments que es requereixi d’acord amb l’activitat sectorial de què es tracti. Hi assisteixen habitualment:

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

Assistents:
Directors dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental.
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica.
Subdirecció General d’Avaluació Ambiental.

Secretaria:
Secretari de la Ponència Ambiental. El cap del Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.

Altres persones que hi poden assistir:
Poden assistir a la Ponència Ambiental, a petició de la Presidència, altres organismes en funció dels temes que es tractin en la cada sessió de la Ponència Ambiental.

Data d'actualització:  10.04.2014