• Imprimeix

Ponència ambiental

Imatge

La Ponència Ambiental és l’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de medi ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals i, si s'escau, dels departaments que es requereixi d’acord amb l’activitat sectorial de què es tracti, formula la declaració d’impacte ambiental, ordinària o simplificada, així com elabora les propostes de resolució de les autoritzacions ambientals, tot garantint el caràcter integrat d’aquestes autoritzacions.

Sessions

Ordre del dia i calendari de les sessions de les ponències ambientals.