• Imprimeix

Anàlisi del Cicle de Vida (ACV)

Avaluació i quantificació de tots els aspectes ambientals.

És una eina metodològica que serveix per mesurar l'impacte ambiental d'un producte, servei, procés o sistema al llarg de tot el seu cicle de vida (des que s'obtenen les matèries primeres fins a la seva fi de vida i la seva gestió posterior). Es basa en la recollida i l’anàlisi de les entrades i sortides del sistema (recursos naturals, emissions, residus i subproductes) per obtenir dades quantitatives dels seus impactes ambientals potencials, amb l'objectiu de poder determinar estratègies per a la seva minimització o reducció.
L'ACV s'aplica habitualment a:
 • L'aplicació de l’ecodisseny per a productes i serveis
 • En l'elaboració dels criteris a complir per a les etiquetes ecològiques.
 • Con a font d'informació per a la implantació de sistemes de gestió ambiental
 • En estudis comparatius entre productes anàlegs (diferent origen composició i mateixa funció)
 • Qualsevol altre cas en què calgui obtenir informació sobre el comportament ambiental d'un producte o servei.

La seva aplicació està estandarditzada per la ISO, International Organization for Standardization, mitjançant les normes:

1. UNE EN ISO 14.040:2006. Gestió ambiental. Anàlisi del cicle de vida. Principis i marc de referència.
2. UNE EN ISO 14.044:2006. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Requeriments i directrius.
1. Definició dels objectius i de l’abast, especialment la unitat funcional i els seus límits:
 • Cal identificar els aspectes ambientals, tenint en compte que l’aspecte ambiental és aquell element de les activitats, productes o serveis d’una organització que pot interferir en el medi ambient.

Alguns exemples:
- Consum energètic i emissions associades al tipus de transport (vaixell, camió, tren.,etc.) i a la distància que cal transportar les matèries primeres des del lloc d’origen fins a la fàbrica.
- Tipus i quantitat de residus generats en el procés productiu.
- Consum d’aigua i energia d’una rentadora al llarg de la seva fase d’ús o vida útil.

 • Cal delimitar l’abast de l’estudi: Entenem el cicle de vida d’un procés productiu com un procés circular en què el final del cicle “Gestió correcte del producte fora d’ús” té continuïtat amb l’inici del procés “Obtenció de les matèries primeres i recursos naturals” passant per les diferents fases del procés de producció. La quantitat d’aspectes ambientals en tot el cicle de vida són nombrosos i quantificar els impactes que provoquen suposa una feina important i metòdica. No tots els aspectes ambientals són significatius en totes les fases del cicle de vida i no totes les fases del cicle de vida tenen la mateixa importància pel que fa a impactes ambientals. Per tant, des del punt de vista de l’eficiència cal saber acotar correctament l’abast de l’estudi i dedicar els esforços a les fases del cicle de vida on els impactes associats als aspectes ambientals identificats, són importants o significatius. La finalitat de l’ecodisseny és, entre altres, reduir al màxim els impactes ambientals d’un producte o servei. Cal dedicar esforços a aquelles fases del cicle de vida on tenim més potencialitat de millora.

2. Inventari (recopilació de les entrades i sortides rellevants d'un sistema)
3. Avaluació d'impactes d'aquestes entrades i sortides
4. Interpretació de resultats
La terminologia emprada per a la definició de l’abast d’un ACV és:
 • De la porta a la porta (Gate to gate): Es limita l’ACV al procés productiu de l’empresa.
 • Del bressol a la porta (Cradle to gate ): ACV des de l’obtenció de recursos fins el procés productiu inclòs
 • De la porta a tomba (Gate to grave): ACV del procés productiu i de la fase de residu del producte
 • Del bressol a la tomba (Cradle to grave): ACV des de l’obtenció de recursos fins a la fase de residu del producte inclòs el seu reciclatge i/o gestió final.
 • Del bressol al bressol (Cradle to cradle) ACV complet pensant de manera cíclica i en la reintroducció del producte fora d’ús (residu) en el mateix cicle productiu o altra.

imatge
Data d'actualització:  11.03.2014