• Imprimeix

Contingut

L’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) es fonamenta en:
  • Una realitat econòmica, social i ambiental que exigeix un nou model econòmic i productiu
  • Unes polítiques de treball europees i catalanes, conseqüents amb aquesta realitat, en què cal destacar, sobretot, l’Estratègia Europa 2020 per a una economia intel·ligent, sostenible i integradora i l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), de recuperació econòmica, millora de la competitivitat i increment de l’ocupació.
  • L’experiència assolida els darrers 15 anys pel Departament de Territori i Sostenibilitat i d’altres departament de la Generalitat de Catalunya.
  • La participació i col·laboració de representants de tots els actors socials (empreses, consultories, universitats, escoles de disseny, consumidors, estudiants, administracions, etc.) en el marc d’un procés de participació pública per a debatre, esmenar i millorar el document base que havia elaborat el Departament de Territori i Sostenibilitat i que havia de donar lloc al document de referència per a posar en marxa l’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015).
  • La continua avaluació i correcció, si s’escau, de la mateixa Estratègia catalana d’ecodisseny, en la mesura que s’executin les diferents actuacions que aplega.

L’Estratègia catalana d’ecodisseny identifica un seguit d’actuacions que s’han considerat adients per assolir progressivament l’objectiu d’avançar cap a un model econòmic sostenible i una millor qualitat de vida present i futura.

Aquestes actuacions estan agrupades en 7 línies bàsiques enmarcades en tres eixos estratègics.

Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles
L1. Àmbit empresarial - Incentivar a fabricants i dissenyadors perquè incorporin l’ecodisseny
L2. Àmbit del coneixement i la investigació - Impulsar la transversalitat de l’ecodisseny en universitats i centres de recerca
L3. Àmbit del flux o transferència del coneixement - Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els diferents actors

Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible
 L4. Àmbit del consumidor - Incentivar els consumidors
 L5. Àmbit de la contractació - Potenciar l’ambientalització de la contractació

Eix 3. Aplicació de l’Estratègia
 L6. Àmbit de la gestió - Governança
 L7. Àmbit de la comunicació - Comunicació, educació i recerca

L’objectiu dels dos primers eixos és incrementar l’oferta i la demanda  de productes correctament dissenyats i sostenibles en el temps, i el tercer eix correspon a actuacions pròpiament de gestió.

Fins al moment s’han identificat un total de 42 tipologies d’actuació. Això no treu que, pel caràcter dinàmic, evolutiu i de millora continua de l’Estratègia catalana d’ecodisseny, s’hagi d’afegir o corregir alguna de les tipologies. Tot seguit es detallen aquestes tipologies d’actuació, tenint en compte que al document de l’Estratègia es pot aprofundir en cadascuna.

Totes aquestes actuacions estan agrupades tenint en compte la identificació de les mesures que cal fer en àmbits socials concrets, amb la finalitat de fomentar la producció i el consum sostenible. Atès que l’ecodisseny presenta una transversatilitat molt marcada, podem establir una altra classificació, més orientada a la gestió:

Tipologia d'actuació
CodiNom
01Difusió - Informació
02Assessorament
03Recerca i treball tècnic
04Àmbit curricular
05Transferència del coneixement
06Governança

Data d'actualització:  06.03.2014