• Imprimeix

Comissió interdepartamental d'ecodisseny

El 9 de juliol de 2013, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord pel qual es creava la Comissió interdepartamental d’ecodisseny.

Les seves funcions són definir, coordinar i prioritzar les actuacions de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’ecodisseny, així com donar suport  al departament competent en matèria de medi ambient en l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa català d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015). Aquest Programa, nascut al Departament de Territori i Sostenibilitat i primera iniciativa en l’àmbit de la Generalitat, ha evolucionat ràpidament cap a l’actual Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015), ateses les noves implicacions i responsabilitats institucionals que la creació de la Comissió Interdepartamental d’Ecodisseny li ha conferit.

La finalitat última de l’ ecodiscat 2012-2015 i de la Comissió és la d’actuar en el marc de l’Estratègia Europa 2020 per a una economia intel·ligent, sostenible i integradora i en el de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), de recuperació econòmica, millora de la competitivitat i increment de l’ocupació. Tanmateix, l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) acull l’ ecodiscat 2012-2015 com a instrument essencial per assolir els seus objectius. La participació de conselleries competents en matèria d’empresa, habitatge, transport, recerca, economia, contractació pública, agricultura, energia, noves tecnologies de la comunicació, ensenyament i cultura esdevé clau per treure’n el màxim profit.

Informació relacionada

La producció i el consum de productes i serveis sostenibles és una realitat que forma part de les estratègies de qualsevol empresa o societat,  amb voluntat de permanència i de millora de la competitivitat, que cerqui una disminució de costos i un increment en la qualitat dels productes i dels serveis oferts, millorant, alhora, el seu comportament ambiental.

Avui dia, per configurar el valor real d’una empresa o del servei que ofereix, ja no n’hi ha prou amb analitzar el compte de resultats. Als criteris econòmics, s’hi afegeixen els socials i els ambientals. La sostenibilitat no és un fenomen que es pugui segregar. No s’assoleix únicament millorant la producció -a través, per exemple, de la innovació per incrementar els beneficis econòmics-, ni millorant i controlant adequadament els aspectes ambientals de les activitats i l’eficiència en l’ús dels recursos naturals, ni facilitant la integració dels aspectes socials rellevants a les polítiques empresarials. La sostenibilitat s’assoleix, necessàriament, considerant aquests tres aspectes d’una forma integrada amb l’objectiu de permanència en el temps.

El paradigma d’empresa o servei sostenible seria el d’una empresa que obté beneficis econòmics dissenyant productes i serveis que milloren la qualitat de vida dels seus clients, treballadors, proveïdors i comunitats locals i, d’aquesta manera, aporta valor per a la societat a què pertany; i tot això amb el màxim respecte pel medi ambient i la salut de les persones.

Per incentivar-lo, el Govern de la Generalitat disposa de diferents polítiques i instruments que cal potenciar,  bona part dels quals, possiblement els més transversals, corresponen al Departament de Territori i Sostenibilitat, tot i que no és menys cert que força departaments disposen de programes estratègics en matèria d’innovació i competitivitat que incideixen en diferents sectors econòmics del país.

Partint d’aquesta premissa, la Comissió ha identificat diferents punts focals que s’aniran desenvolupant en comú per tal d’establir sinergies. És el cas de:

 • Desgravacions fiscals per a inversions ambientals
 • Innovació empresarial, política de clústers
 • Empreses privades i necessitat d’un futur clúster de l’ecodisseny
 • Incorporació d’un nou model d’emprenedoria a l’ensenyament, més intel·ligent, sostenible i integrador
 • Xarxa de recerca, centres tecnològics i universitat, l’eina per a l’I+R+D
 • Compra verda pública
 • Etiquetatge ecològic
 • Mobilitat sostenible
 • Minimització dels residus
 • Eficiència energètica en l’edificació i nous materials per a millorar les propietats lumíniques, acústiques i de l’aire interior
 • Biomassa forestal com a recurs energètic estratègic
 • Potencial del sector agroalimentari
 • Noves tecnologies de la informació, Pla tractor de la Mobile World Capital i smart cities
 • Sinèrgies amb l’ ECAT 2020, models i vies de finançament
 • Serveis culturals amb distinció ecològica com a element de comunicació a la societat i d’eficiència dels recursos museístics i culturals

El 13 de novembre de 2013, la Comissió interdepartamental d’ecodisseny va quedar formalment constituïda, un cop celebrada la primera reunió a les dependències de la Secretaria de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Informació relacionada

La Comissió interdepartamental d’ecodisseny està formada per un/a president/a, un/a vicepresident/a, per 13 vocals de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i un secretari/ària de la Comissió.

President/a
Secretari/ària de Medi Ambient
Vicepresident/a
Director/a general de Qualitat Ambiental

Vocals

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • Subdirector/a general de Boscos
 • Subdirector/a General d'Agricultura

Departament de Cultura
 • Subdirector/a general de Promoció Cultural

Departament d’Economia i Coneixement
 • Direcció General de Política i Promoció Econòmica
 • Secretaria d'Universitats i Recerca

Departament d’Empresa i Ocupació
 • Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
 • Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ)

Departament d’Ensenyament
 • Subdirector/a General d'Ordenació Curricular

Departament de la Presidència
 • Director/a del CADS Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Director/a de l'Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge (ARC)
 • Subdirector/a General d'Intervenció i Qualificació Ambiental
 • Director/a de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge
 • Agència de l'Habitatge de Catalunya

Secretari/a de la Comissió
 • Cap del Servei de Qualificació Ambiental

Data d'actualització:  04.03.2014