• Imprimeix

Introducció

Al llarg del s.XX, les societats occidentals han assolit quotes de creixement econòmic i benestar social molt elevades. Això s'ha reflectit en un increment en el ritme de consum de productes, que ha comportat un augment dels impactes ambientals derivats dels processos de producció, distribució i consum d'aquests.

Tradicionalment, les polítiques ambientals s'han focalitzat en la minimització dels impactes ambientals sobre els diferents vectors ambientals (aigua, aire, sòl) així com, s'han centrat en els centres productius com a generadors d'impactes ambientals. D'aquesta manera, s'ha avançat en l'assoliment d'una millora de la qualitat del medi ambient. Malgrat tot, encara hi ha alguns reptes ambientals que cal superar com són, el canvi climàtic, esgotament dels recursos naturals, la gran quantitat de residus, etc. que estan relacionats amb els models de consum, de producció i amb l'impacte dels diferents estadis del cicle de vida de producte (que va des de l'extracció de les matèries primeres, la producció, la distribució, l'ús i la gestió dels residus) i pels quals es fa necessari l'aparició d'una política ambiental destinada al producte i servei.

La política integrada de productes (IPP) constitueix doncs, una resposta per tal de reduir els impactes ambientals dels productes actuant al llarg de tot el seu cicle de vida, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament d'un mercat de productes més ecològics.

La IPP considera els tres pilars del desenvolupament sostenible al tenir en compte els aspectes econòmics, socials i ambientals dels productes. És precisament per l'enfocament en tot el cicle de vida del producte i la integració dels tres pilars del desenvolupament sostenible que rep el nom de política integrada de productes.

La IPP és una part integrant de l'Estratègia Europea per a un desenvolupament sostenible de la Unió Europea i ja de contribuir a aonseguir els objectius ambientals establerts al VI Programa d'acció comunitari per al medi ambient.

Al 1997, la Comissió va realitzar un estudi per a conèixer el grau de desenvolupament de la política integrada de productes en els estats membres i l'ús del concepte de cicle de vida de producte per les empreses i pels consumidors. L'objectiu de l'estudi era obtenir elements que justifiquessin la creació d'una política integrada de productes a nivell comunitari. Aquest estudi es va actualitzar l'any 2000 en el qual es va recollir l'evolució de la situació de la política integrada de productes als estats membres.

Al maig de 1999, durant la presidència alemana, els ministres de medi ambient van tractar la política integrada de productes en el Consell informal de Weimar. En les conclusions d'aquest Consell, els ministres estimen que una política integrada de productes està justificada al nivell comunitari i acullen favorablement la iniciativa de la Comissió de presentar un llibre verd sobre la Política Integrada de Productes.

Amb la voluntat de generar un debat entorn a l'establiment d'una política integrada de productes en l'àmbit de la Unió Europea, la Comissió Europea va presentar, el 7 de febrer de 2001, el Llibre Verd sobre la política integrada de productes (COM (2001) 68 final). Durant el primer semestre de 2001, amb la col·laboració dels diferents actors implicats, es van realitzar diferents actes i tallers d'experts per a presentar i debatre el Llibre Verd.

En base als resultats d'aquestes consultes, el 18 de juny de 2003 la Comissió Europea adopta la Comunicació de la Comissió al Consell i Parlament Europeu sobre la política integrada de productes (COM (2003) 302 FINAL).

Data d'actualització:  10.03.2009