Cos de l'article

És una indicació o distintiu que té la finalitat d'identificar aquells productes o serveis que compleixen uns criteris de "bondat ambiental" en el procés de fabricació, ús, comercialització o finalització de la seva vida útil.

L'objectiu global de l'etiquetatge ecològic radica a utilitzar els mecanismes del mercat per estimular la millora contínua del medi ambient. Fomenta, a través de la comunicació de dades contrastables, exactes i no tendencioses relatives als aspectes ambientals de productes i serveis, la demanda d'aquells que són preferibles des del punt de vista ambiental.

D'acord amb les normes ISO, existeixen tres sistemes d'ecoetiquetatge, i es classifiquen en:

  • Etiqueta ecològica tipus I (norma ISO 14024) - Ecoetiquetes
  • Etiqueta ecològica tipus II (norma ISO 14021) - Autodeclaracions ambientals
  • Declaracions ambientals tipus III (norma ISO 14025)

Aquestes normes ISO defineixen els principis generals, els objectius i els procediments que han de regir per als diferents tipus d'etiquetes ecològiques i declaracions ambientals.

Sistema voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica de manera oficial que certs productes o serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient tenint en compte tot el seu cicle de vida. Els productes i els serveis ecoetiquetats compleixen criteris ambientals estrictes establerts prèviament.

Les ecoetiquetes les atorga una tercera part independent, que exerceix com a entitat certificadora.

Aquest sistema compleix amb els requeriments específics de la norma ISO 14024.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’organisme competent per concedir etiquetes ecològiques tipus I és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic del Departament. Concretament, té competència en la concessió del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i la Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Indicació ambiental (logotip, text) avalada pel mateix fabricant o envasador, normalment referida a una fase del cicle de vida o a un aspecte concret del producte (p. e. "biodegradable", "reciclable", etc.). En aquest sistema, no hi ha certificació independent per a tercers.

Es compleix amb els requeriments específics de la norma ISO 14021. Aquesta norma dóna una orientació en l’ús d’alguns termes de caràcter ambiental (compostable, biodegradable, dissenyat per al desmuntatge, producte de vida llarga, energia recuperada, reciclable, contingut reciclable, baix consum de recursos, baix consum d’aigua, reutilitzable, reomplible, reducció de residus) i en l’ús del cercle de Möbius.

Informació relacionada

Inventari de dades ambientals quantificades d'un producte amb unes categories prefixades de paràmetres, basats en la sèrie de normes ISO 14040, referents a anàlisis de cicle de vida (ACV). Es tracta d'informació ambiental quantitativa comprensible partint de diferents estàndards. Es du a terme una verificació per part d'una tercera part independent.

Aquest sistema compleix amb els requeriments específics de la norma ISO 14025.

A diferència de les etiquetes ecològiques de tipus I, les declaracions ambientals no defineixen uns criteris sobre la preferència ambiental dels productes ni estableixen uns criteris mínims per complir.

Data d'actualització:  15.06.2010