• Imprimeix

Què és i com funciona?

- És un sistema per identificar els productes i els serveis més respectuosos amb el medi ambient.
- És vàlida a tots els estats membres de la Unió Europea, Noruega, Liechtenstein i Islàndia.
- És totalment voluntària.

Promoure productes i serveis amb un impacte mediambiental reduït durant tot el seu cicle de vida i proporcionar als consumidors informació exacta, no enganyosa i amb base científica sobre el seu impacte mediambiental.
Pot sol·licitar l’Etiqueta ecològica qualsevol productor, fabricant, importador o proveïdor de serveis o productes que es subministrin en el mercat comunitari (a la Unió Europea, Noruega, Liechtenstein i Islàndia). Es pot atorgar l’Etiqueta ecològica de la UE als productes i serveis que compleixin amb els requisits ambientals establerts en cada categoria de producte.

La Comissió Europea gestiona el sistema a nivell de la Unió Europea assegurant que el Reglament s’aplica correctament.

La Comissió adopta els criteris de l’Etiqueta ecològica de la UE per cada categoria de producte mitjançant Decisions de la Comissió que es publiquen en el diari oficial de la Unió Europea (DOUE).

La Comissió Europea crea el Comitè d’ Etiquetatge Ecològic de la UE (CEEUE), integrat per membres dels organismes competents de cada Estat membre i membres d’ altres parts interessades, el CEEUE contribueix a l’ elaboració de noves categories de producte, a la revisió de criteris de categories existents i a tota  revisió de l’aplicació del sistema de l’Etiqueta ecològica de la UE. També proporciona a la Comissió assessorament i assistència en aquests àmbits i, en particular, formula recomanacions sobre els requisits mínims de comportament ambiental.

1 etiq

A Catalunya, l'Organisme Competent de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, es va crear com a òrgan assessor el Consell de Qualitat Ambiental, en el qual estan representats tots els sectors implicats en matèria d'etiquetatge ecològic (indústria, consumidors, cambres de comerç, ecologistes, sindicats i Administració).

2 etiq

El Comitè de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea (CEEUE) i la Comissió acorden un Pla de Treball per un període de temps, que inclou una llista no exhaustiva de les noves categories de producte a desenvolupar durant aquest període i que periòdicament s’actualitza.

Les diferents parts interessades poden presentar propostes de noves categories de producte, el CEEUE avaluarà periòdicament aquestes propostes, si l’avaluació és favorable la categoria de producte es podrà incloure en la llista del Pla de Treball pel període 2011-2015.

Prèvia consulta al Comitè de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea (CEEUE) i d’acord al Pla de Treball establert per aquest període, la Comissió, els Estats Membres, Organismes Competents i altres parts interessades, podran iniciar i dirigir l’elaboració o revisió dels criteris de l’Etiqueta ecològica de la UE.

La part responsable d’elaborar o revisar els criteris, crearà un grup de treball que reuneixi totes les parts interessades, aquest grup de treball es reunirà uns tres cops anuals per tal de presentar una proposta de criteris d’ acord als resultats dels treballs preparatoris, durant el procés d’elaboració les propostes de criteris són discutits pel CEEUE i es presenten a la Comissió. Un cop el CEEUE ha aprovat la proposta de criteris final es presenta al Comitè Regulador per a la seva aprovació. Finalment, la Comissió adopta els criteris mitjançant una Decisió de la Comissió i es publica la Decisió en el Diari Oficial de la Unió Europea (sèrie L).

Per aquells productes i serveis inclosos en alguna de les categories de productes vigents de l’etiqueta, l’interessat podrà presentar una sol·licitud per obtenir l’etiqueta a la Direcció General de Qualitat Ambiental, la sol·licitud haurà d’incloure l’imprès de sol·licitud juntament amb tota la documentació requerida per avaluar la sol·licitud.

L'organisme competent avalua la sol·licitud a través de la Ponència Tècnica i del Consell de Qualitat Ambiental. Si aquesta avaluació és favorable, s'atorga l'Etiqueta, cosa que es formalitza mitjançant la signatura d'un contracte entre l'organisme competent i el sol·licitant. L'organisme competent notifica l'atorgament a la CEEUE i s'inscriu en els registres oficials corresponents.

Periòdicament els criteris es revisen per tal de reflectir les innovacions tècniques així com l’evolució dels materials o dels processos productius, un cop es publiquen els criteris revisats el sol·licitant disposa d’un període, habitualment de 12 mesos, per presentar la sol·licitud de renovació de l’atorgament a la Direcció General de Qualitat Ambiental.

3 etiq

Per obtenir l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea cal pagar els preus públics o cànons establerts per la legislació vigent (Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya) i que corresponen a la quota de sol·licitud. Aquestes quotes es poden reduir atenent, entre d'altres, la grandària de l'empresa o si disposa de la certificació d'un sistema de gestió ambiental com l'ISO 14001 o l'EMAS.

a. Quota de sol·licitud:

a) Quota general: 412,60 €
b) Quota si el subjecte passiu és una microempresa o PIME: 268,25 €
c) Quota si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de serveis de països en desenvolupament: 309,45 €
d) Quota si el subjecte passiu és microempresa o PIME i és fabricant de productes o prestador de serveis de països en desenvolupament: 244,25 €
e) Quota si el subjecte passiu és una microempresa inclosa en la categoria de serveis d’allotjament: 244,25 €
- Reducció del 30% si acrediten tenir EMAS o reducció del 15% si acrediten tenir la norma ISO 14001. Les reduccions a i b poden ser acumulables, no així la resta.

Aquestes reduccions s’apliquen amb la condició que el subjecte passiu es comprometi, de manera expressa, a garantir que els seus productes o serveis amb Etiqueta ecològica compleixen els criteris corresponents durant el període de validesa del contracte.

Aquest compromís s’ha d’incorporar adequadament en els objectius mediambientals detallats del sistema de gestió ambiental.

Els subjectes passius que tenen la certificació de conformitat amb la norma ISO 14001 han de demostrar cada any el compliment d’aquest compromís.

Els subjectes passius registrats en l'EMAS han de remetre un cop a l'any una còpia de la seva declaració mediambiental verificada.

b. Quota anual:

Les taxes anuals de l’Etiqueta han estat suprimides mitjançant l’aplicació de la Llei 6/2011, de 29 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 i la Llei 7/11 de 26 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

c. Despeses de les proves i comprovacions: la quota de sol·licitud no inclou cap element relatiu al cost de les proves o de les verificacions a les quals s'han de sotmetre els productes o serveis objecte de sol·licitud. Aquests costos han d'ésser satisfets pels sol·licitants mateixos a les entitats degudament acreditades per dur a terme aquestes proves o verificacions.

El sistema de l’etiqueta ecològica de la UE, es troba regulat pel Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament i del Consell de 25 de novembre relatiu a l’etiqueta ecològica de la UE i posteriorment modificat pel Reglament (UE) núm. 7882/2013 de la Comissió de 14 d’agost de 2013. El Real Decreto 234/2013 de 5 d’abril, estableix les condicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 a l’estat espanyol.

Informació relacionada

Per conèixer la relació de productes i serveis amb l' Etiqueta ecològica de la UE i les adreces dels fabricants i dels establiments podeu consultar el següent document:

- Informació general: ssq.tes@gencat.cat
- Informació tècnica i sol.licituds:

Secció de Sistemes de Qualificació
Servei de Qualificació Ambiental
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Tel.: 93 495 80 00
Fax: 93 419 76 30

Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona

Data d'actualització:  12.05.2014