• Imprimeix

Què és i com funciona?

 • És un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades propietats o característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient.
 • És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental.
 • L'ús del distintiu està restringit a aquells productes i serveis que han estat sotmesos voluntàriament pels seus productors, comercialitzadors i titulars al sistema de verificació establert.

 • Promoure el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes i de serveis que afavoreixen la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels subproductes, les matèries i les substàncies que contenen, i també dels que suposen un estalvi de recursos, especialment d'energia i aigua.
 • Proporcionar als usuaris i als consumidors una informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i dels serveis que els orienti en les seves decisions d'ús o de compra. És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental.

Cal definir les categories de productes i les categories de serveis que poden concórrer al procés d'obtenció del Distintiu i fixar els criteris ecològics que han de complir.

La iniciativa per a la definició de les categories i dels criteris correspon indistintament als productors o als comercialitzadors dels productes, als titulars dels serveis, al Consell de Qualitat Ambiental i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament.

La proposta és avaluada pel Consell de Qualitat Ambiental. En aquest tràmit, el Consell consulta els grups directament interessats i determina les especificacions qualitatives i quantitatives que han de complir els productes o els serveis per satisfer els requeriments ambientals. Per a aquesta funció, pot constituir comissions de treball i consultar els experts que cregui convenients.

El director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic adopta les categories de productes o les categories de serveis i els criteris definits pel Consell de Qualitat Ambiental. A continuació, s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'han d'inscriure en el Registre de Categories de Productes i Categories de Serveis del Departament.

Primera fase

Consisteix en el procediment de sol·licitud que han de seguir els interessats per a obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental sempre i quan el seu producte o servei estigui inclós en alguna de les categories prèviament definides.

La sol·licitud, amb la documentació que s'hi hagi d'acompanyar, s'ha de presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Aquesta sol·licitud és avaluada per la Ponència Tècnica de Qualitat Ambiental. Per fer aquesta avaluació, la Ponència Tècnica realitzarà les actuacions i verificacions necessàries respecte al compliment dels criteris ecològics definits per a la categoria a què pertany el producte o el servei.

El Consell de Qualitat Ambiental valida l'avaluació feta per la Ponència i emet amb caràcter vinculant la corresponent proposta de resolució.

L'atorgament definitiu del Distintiu de garantia de qualitat ambiental es duu a terme mitjançant Resolució del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en el termini màxim de 15 dies a comptar de la data de l'Acord del Consell de Qualitat Ambiental.

Finalment, l'atorgament es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si en el termini de tres mesos i quinze dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud no se n'hagués dictat la resolució, l'atorgament es considera efectuat per silenci administratiu.

Segona fase

Quota de sol·licitud: La quota de sol·licitud del Distintiu de garantia de qualitat ambiental és de 428,15 €.

La quota de renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental és de 285,55 €.

Bonificacions: La quota de sol·licitud i la quota de renovació poden ser objecte de les bonificacions següents, que són acumulables:

 • Reducció del 50% si el sol·licitant és una microempresa o una PIME
 • Reducció del 15% si el sol·licitant acredita disposar del certificat EMAS o ISO 14001

El Distintiu s'atorga per un període de tres anys. Al finalitzar la vigència de l'atorgament s'ha de sol·licitar la renovació. Exempcions: Són exempts de pagar les quotes del distintiu les entitats públiques i privades sense ànim de lucre i les entitats participades per un organisme autònom o empresa depenent de la Generalitat, sempre que aquesta participació superi el 50% del capital. Són exempts de pagar la quota de renovació els subjectes passius que disposen de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea per als mateixos productes o serveis als quals s'atorga el distintiu de garantia de qualitat ambiental, sempre i quan s'acrediti el pagament de la quota corresponent.

Respecte dels sol·licitants
Els sol·licitants poden ser:

 • Els fabricants de productes amb instal·lacions industrials a Catalunya i els distribuïdors de productes amb marca pròpia que es comercialitzen a Catalunya.
 • Els titulars de serveis que es presten en l'àmbit territorial de Catalunya.

Respecte dels productes i dels serveis
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya es pot atorgar als productes que es fabriquen o es comercialitzen a Catalunya i als serveis que es presten a Catalunya amb les excepcions següents:

 • Que siguin substàncies o preparats classificats com a perillosos segons la normativa de la Comunitat Europea.
 • Que siguin fabricats mitjançant procediments que puguin causar danys apreciables a les persones o al medi ambient.
 • Els aliments, les begudes i els productes farmacèutics.
 • Que siguin establiments relacionats amb la salut de les persones i dels animals

Respecte del període de validesa dels criteris
S'ha d'establir per a cadascuna de les categories de productes i de les categories de serveis, però mai no pot ser superior als tres anys. En finalitzar cadascun d'aquests períodes, s'han de revisar els criteris per tal d'adequar-los, si escau, als nous coneixements científics i tècnics.

Respecte del període de validesa del Distintiu
Aquest període és també de tres anys, però s'haurà de procedir a la seva revisió avançada en cas que, dins d'aquest període, es modifiquin els criteris ecològics que ha de complir el producte o el servei.

Si dins el període de vigència es produeixen canvis en les propietats o característiques del producte o del servei, s'ha de suspendre l'ús del Distintiu fins que el Consell de Qualitat Ambiental es pronunciï al respecte.

El període de validesa del Distintiu es podrà prorrogar si en el moment del seu venciment no han variat ni els criteris d'atorgament ni les característiques del producte o del servei.

Els òrgans encarregats de la gestió del sistema són:

 • La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • La Ponència Tècnica, adscrita a la Direcció General i formada per tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • El Consell de Qualitat Ambiental, creat en el Decret 255/1992, de 13 d'octubre, relatiu als òrgans competents a Catalunya en matèria d'etiquetatge ecològic.


Aquest òrgan és una peça clau en la gestió del sistema, ja que en garanteix una actuació neutra i independent. Per això té una composició plural on, juntament amb personal del Departament de Territori i Sostenibilitat, hi ha representats el Consell de Cambres de Catalunya, organitzacions empresarials, sindicats, organitzacions de consumidors i usuaris, agrupacions ecologistes, l'Institut Català de Consum, el Laboratori General d'Assaig i Investigacions de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Protecció de la Natura i el Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Per al bon funcionament de l'esquema del Distintiu, és fonamental que els centres que portin a terme els assaigs i controls tinguin la màxima garantia possible, al mateix temps que és necessari un sistema flexible i a l'abast de tots els interessats. Per això, i per a cada categoria de productes, s'han designat els centres d'assaigs i d'avaluació adients.

L'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental dóna dret a usar el logotip. En el logotip, s'ha d'especificar la propietat o característica del producte o del servei que satisfà els requeriments ambientals i que està definit en els criteris corresponents com a llegenda.

Resta prohibida qualsevol mena de publicitat que pugui enganyar respecte a les propietats o característiques ecològiques del producte o del servei i la infracció d'això serà sancionada d'acord amb les determinacions de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.

Distintiu

El sistema de Distintiu de garantia de qualitat ambiental és regulat pel Decret 316/1994, de 4 de novembre (DOGC núm. 1985, de 14.12.1994) i pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s'amplia l'àmbit del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis (DOGC núm. 2772, de 24.11.1998).

Informació relacionada

Si voleu més informació sobre qualsevol dels aspectes aquí esmentats o d'altres referents al sistema, us podeu adreçar a:

Informació general
Servei d' Informació Ambiental
Direcció General de Polítiques Ambientals
E-mail: sia.tes@gencat.cat 

Informació tècnica i sol·licituds
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Servei de Qualificació Ambiental
Secció de Sistemes de Qualificació

Av.Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 934 445 000
Fax 934 197 630
http://mediambient.gencat.cat

Data d'actualització:  10.03.2009