Les declaracions ambientals de producte (etiquetes tipus III), tal com les defineix la ISO 14025, faciliten la comunicació objectiva, comparable i creïble del comportament ambiental dels productes. Aquestes declaracions presenten la informació ambiental quantificada basada en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) i permeten la comparació entre productes que compleixen la mateixa funció.

Les declaracions ambientals:

  • Es proporcionen per una o més organitzacions.
  • Es basen en una verificació independent de les dades de l'anàlisi del cicle de vida (ACV).
  • Es desenvolupen utilitzant paràmetres predeterminats.
  • Estan subjectes a la gestió d'un administrador d'un programa.
  • Estan fonamentalment destinades a la comunicació de negoci a negoci, però no se'n descarta la utilització en la comunicació de negoci a consumidor.
  • A diferència de les etiquetes tipus I, les declaracions ambientals de producte no defineixen uns criteris sobre la preferència ambiental dels productes ni estableixen uns requisits mínims per complir.

Actualment, existeixen diferents programes de declaracions ambientals de producte –DAP o Environmental Product Declaration (EPD)– al món amb alguns anys d'experiència com ara a Suècia, Noruega, el Canadà, el Japó o Corea. Altres països, com Alemanya, Dinamarca o Itàlia, estan iniciant els seus propis programes. Finalment, altres països, com Finlàndia, França, Holanda, Suïssa, el Regne Unit i els Estats Units, han iniciat sistemes similars.

A Catalunya, el febrer de 2008, es va signar un conveni de col·laboració entre la Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge (DGQERH), la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) del Departament  i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), per al desenvolupament d'un programa de declaracions ambientals de producte en el sector de la construcció.

Aquest programa, pioner a l'Estat espanyol, es basa en la creació d'un sistema de declaracions ambientals de productes de la construcció, basat en la realització d'anàlisis de cicle de vida, que permet dotar els professionals d'una eina per comparar i escollir els materials tenint en compte el seu impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida. Les declaracions ambientals de producte disposaran de la informació ambiental necessària per poder fer estudis d'anàlisi del cicle de vida dels edificis.

Cal remarcar que la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret d'ecoeficiència 21/2006, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, en la línia de promoure la sostenibilitat en el camp de la construcció. En l'apartat 6.2 del Decret es recull que "Almenys una família de productes dels emprats en la construcció de l'edifici, entenent com a família el conjunt de productes destinats a un mateix ús, haurà de disposar d'un Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, Etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medi Ambient, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN".

Per a més informació sobre el sistema de declaracions ambientals de producte en el sector de la construcció us podeu adreçar al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.

Data d'actualització:  14.06.2010