• Imprimeix

Deduccions fiscals

 • Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, modificat per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.

  Les sol·licituds de certificats de convalidació d’inversions amb objectius de millora ambiental es gestionen d’acord amb els articles següents de les normatives esmentades:

  – Article 92 de la Llei d’economia sostenible
  – De l’article 33 fins a l’article 38 del RD 1777/2004

  En cas que la inversió no tingui com a objecte exclusiu la protecció del medi ambient, la deducció s’aplicarà proporcionalment a la part de la inversió que guardi relació directa amb la funció protectora del medi ambient (article 36 del RD 1777/2004).

 • Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

  Correspon al Servei de Qualificació Ambiental les funcions de dirigir i coordinar els programes de desgravacions fiscals a les empreses per a inversions que redueixin l’impacte ambiental (article 110.1) . 
 • Amb la publicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que va entrar en vigor en data 1 de gener de 2015, les inversions amb objectius de millora ambiental deixen de ser objecte de deducció fiscal. Tenint en compte aquesta modificació, les inversions posades en funcionament a partir de l’1 de gener de 2015 no podran ser objecte de certificació de convalidació d’inversions per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
1. Entrada de la sol·licitud i pagament de la taxa meritada.
2. Introducció a la base de dades
3. Proposta informe tècnic
4. Convocatòria Comissió Tècnica de Seguiment
5. Proposta de resolució (només en el cas de no certificar la totalitatsol·licitada)
6. Emissió certificat i/o resolució
 • Tenen dret a obtenir la desgravació fiscal les inversions que tinguin com a objecte alguna de les finalitats següents:

  1. Evitar o reduir la contaminació atmosfèrica o acústica procedent de les instal·lacions industrials.
  2. Evitar o reduir la càrrega contaminant que s’aboca a les aigües superficials, subterrànies i marines.
  3. Afavorir la reducció, recuperació o tractament correcte des del punt de vista mediambiental de residus industrials propis.

 • En caràcter general, no es consideren objecte de la desgravació les inversions següents:

  1. Les inversions realitzades en béns de l'actiu material no destinades a la protecció del medi ambient.
  2. Immobilitzat no material, excepte el projecte necessari per dur a terme la inversió.
  3. Lloguer d’equips per al procés productiu, que no siguin un contracte d’arrendament financer mitjançant lísing. En aquest últim cas, s’hauran de complir amb les condicions establertes a l’article 35.2 del RD 1777/2004.
  4. Compra de terrenys.
  5. Manteniment i fungibles.
  6. Despeses de gestió de residus.
  7. Obra civil no imprescindible per portar a terme el projecte.
  8. Construcció o millora d’oficines i adquisició d’equips informàtics per a oficina.
  9. Despeses per a la descontaminació de sòls que no comportin inversions en immobilitzat material consistent en instal·lacions.
  10. Costos de desballestament d’elements substituïts.
  11. Impostos/taxes
  1. Evitar la contaminació atmosfèrica procedent d’instal·lacions industrials:

  a. Tractament / reducció de les emissions a l’atmosfera. Com, per exemple, filtres, rentadors de gasos o oxidadors tèrmics o catalítics.
  b. Canvis de combustible per combustibles més nets.
  c. Pavimentacions noves per evitar emissions difuses
  d. Canvis en els processos amb la finalitat de reduir les emissions
  e. Mesures de control. Com, per exemple, analitzadors de gasos o detectors de fuites
  f. Mesures per reduir la contaminació lluminosa. Com, per exemple, instal·lar reguladors de flux lluminós i reguladors horaris o instal·lar pàmpols que no emetin flux radiat per sobre del pla horitzontal

  2. Evitar la contaminació acústica procedent d’instal·lacions industrials:

  a. Mesures per reduir la contaminació acústica. Com, per exemple, insonorització d’equips i/o tancaments. Cal justificar una reducció d’emissions sonores a l’exterior.

  3. Evitar la contaminació de les aigües superficials, subterrànies i marines:

  a. Depuració d’aigua. Com, per exemple, la instal·lació d’un sistema de tractament de les aigües residuals o la instal·lació d’una etapa, dispositiu o línia de tractament complementària.
  b. Recirculació d’aigua
  c. Conduccions fins a la depuradora pròpia
  d. Impermeabilitzacions de paviments
  e. Minimització de càrrega contaminant abocada. Com, per exemple, mitjançant la implantació de xarxes separatives segons l’origen de l’efluent, la implantació d’un sistema de refrigeració en circuit tancat. f. Connexió a un sistema de sanejament
  g. Tractament de fangs procedents de la depuració
  h. Mesures de control. Com, per exemple, sondes de control, un sistema de control en continu de la qualitat de les aigües abocades al sistema de tractament, el revestiment de tancs (doble paret), la substitució de canalitzacions soterrades per exteriors o la instal·lació d’arquetes antivessament.

  4. Reduir, recuperar o tractar els residus industrials propis:

  a. Substitució d’elements que continguin amiant
  b. Contenidors i elements de compactació:
  - Concentració i/o separació de residus industrials.
  - Valoració de residus industrials propis.

  c. Millora tecnològica o canvis de procés que permetin minimitzar la producció de residus propis. Com, per exemple, substitució de maquinària, redisseny del procés o tancs i sitges per a l’emmagatzematge a dojo que suposin una reducció en la generació de residus d’envasos
  d. Adequació àrea emmagatzematge de residus propis
  e. Mesures de control. Com, per exemple, detectors de peces defectuoses.

  En caràcter general, les mesures de control, es certificaran amb un 30% de l’import sol·licitat.
  La tramitació es pot realitzar presencialment o per mitjans electrònics. En qualsevol cas, la informació i documentació necessària la podeu obtenir a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT):

  En aquest apartat trobareu gràficament l’evolució de les sol·licituds presentades fins al moment, per any, vector i comarca de l’establiment. Amb aquestes dades es pot veure clarament que la inversió realitzada per part de les empreses s’ha mantingut constant amb el pas dels anys, tant pel nombre de sol·licituds com per l’import sol·licitat.

  Informació relacionada

  Data d'actualització:  24.03.2014