Per regular i facilitar el procediment a través del qual el tercer sector ambiental pugui rebre informació i participar en l'elaboració dels plans i programes de medi ambient i sostenibilitat i en les activitats que organitza, l'any 2004 es va crear, per decret, el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Es poden inscriure en el Registre les organitzacions no governamentals i les entitats privades sense finalitat de lucre que centrin la seva activitat en l’àmbit de l’ecologia, de la sostenibilitat ambiental i, en general, en relació amb la protecció i la millora del medi ambient.

Una de les actuacions del Pla de suport al Tercer sector ambiental de Catalunya és millorar aquesta eina. L’objectiu és que el Registre esdevingui l’eina d’identificació i caracterització de les entitats sense afany de lucre que es dediquen de manera prioritària a la protecció i la millora de l’entorn a Catalunya.

Destaquem

Inscripció al Registre d'Entitats de Medi Ambient

Com tramitar la Inscripció al Registre d'Entitats de Medi Ambient

Decret 401/2004, de 5 d'octubre

Amb la finalitat de procurar un funcionament adequat del Registre i el manteniment de la base de dades que genera, l'entitat registrada ha d'enviar anyalment a la Direcció General de Polítiques Ambientals una memòria en format electrònic de les activitats ambientals portades a terme durant el darrer exercici.

Així mateix, ha de comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les dades registrals de l'entitat que estigui relacionat amb els requisits per a la inscripció o amb les dades de la sol·licitud. 

Tal com s’especifica en el seu Decret, per inscriure’s al Registre cal fer arribar una sol·licitud d’inscripció adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i la documentació annexa següent:

a) Estatuts de l'entitat o organització degudament inscrits als registres administratius corresponents. No s'ha de presentar aquest document en cas que l'entitat o organització estigui inscrita en un registre administratiu de la Generalitat de Catalunya, i s'hi hagin comunicat les modificacions d'estatuts, si s'escau.
b) Acord de l'òrgan rector de l'entitat que aprovi la sol·licitud d'inscripció al Registre.
c) Documentació acreditativa de la representació de la persona que presenta la sol·licitud en nom de l'entitat.
d) Dades, telèfon i adreça electrònica de la persona o unitat designada per l'entitat per relacionar-se amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
e) Memòria de les actuacions realitzades per l'entitat en l'àmbit del medi ambient i de la sostenibilitat ambiental en el darrer exercici.

Les persones físiques que hagin realitzat una donació a associacions i fundacions inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, tenen dret a una deducció del 15% de la donació a la quota de l'IRPF (en aplicació de l'article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres).

Els donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica. Les dades de l'any tributari 2014 i la d'anys anteriors es detallen en aquest requadre:

 

  Nombre Import total 
Any tributari Entitats receptores de donacions Persones donants Bases de la deducció (a) Deduccions (b)
2010 19 1.764 147.014,66 € 22.052,26 €
2011 19 1.943 122.375,52 € 18.356,00 €
2012 19 2.237 157.888,09 € 23.683,26 €
2013 27 2.586 250.174,22 € 58.037,37 €
2014 27 2.590 172.405,64 € 25.860,84 €
2015 27 3.482 358.276,21 € 53.741,51 €
2016 24 5.080 366.827,24 € 55.024,22 €

(a) Bases de la deducció = import donat
(b) Deduccions = import que els contribuents es deduiran (en general el 15% de l'import donat; Llei 16/2008)
Font: Agència Tributària de Catalunya

 Podeu adreçar les vostres consultes a l'adreça: entitats.ambientals.tes@gencat.cat i al telèfon 93 444 50 00, ext. 4346.

Data d'actualització:  16.07.2018