• Imprimeix

Convocatòria Premi Escoles Verdes 2017. FINALITZADA

Convocatoria 2017

Autor: Salvador Atance

L’objectiu del Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya és reconèixer públicament iniciatives exemplars d’educació per a la sostenibilitat fetes per escoles que tenen el Distintiu d’escola verda.

L’edició 2017 del Premi s’emmarca en prevenir o reduir el soroll en el centre educatiu, tant a nivell tècnic com de sensibilització de la comunitat educativa.

Es convoca en dues categories:

• Categoria 1: en reconeixement a una trajectòria continuada en l’ambientalització integral del centre i en la millora de l’entorn.

• Categoria 2: en reconeixement a una actuació singular, que consta de dues modalitats:

- Modalitat a) Una actuació vinculada a prevenir o reduir el soroll que s’hagi desenvolupat en el marc d’un treball en xarxa, és a dir, que s’hagi portat a terme conjuntament amb altres agents del territori (altres centres educatius o institucions o entitats).

- Modalitat b) Una actuació vinculada a prevenir o reduir el soroll en un centre educatiu en concret.

 

Les candidatures s’han de presentar a proposta de tercers (és a dir, persones, institucions o organismes), per tant, un candidat no es pot autoproposar.

Les candidatures s’han de presentar abans de les 12 hores del 2 d’octubre de 2017, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Territori i Sostenibilitat, on constin per a cada candidatura:

• les dades identificatives de la persona, institució o organisme proposant
• les dades del centre educatiu que es proposa i per a quina categoria i modalitat.

Aquest escrit s’ha d’acompanyar de la memòria descriptiva, on consti una explicació sintètica de l’actuació i dels mèrits que justifiquen la candidatura.

Podeu trobar models de tots aquests escrits a l’apartat de documents relacionats.

La documentació de la candidatura s’ha de lliurar pels mitjans que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-cions públiques de Catalunya; o es pot registrar als serveis centrals dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Ensenyament, a qualsevol oficina dels seus serveis territorials i a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. (Se’n poden consultar les adreces al tríptic de les bases del premi).

El contingut de les candidatures s’ha d’enviar, també, en format electrònic a l’adreça de la Secretaria Tècnica del Premi (escolesverdes.tes@gencat.cat) abans que finalitzi el termini indicat.

El Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 3.000 euros per a cadascuna de les categories. En el cas de la categoria 2 en reconeixement a una actuació singular, les dues modalitats esmentades tindran una dotació de 1.500 € cadascuna. Si en una categoria hi hagués dues o més candidatures premiades, l’import es repartiria a parts iguals entre aquestes.

El Premi Escoles Verdes es lliurarà en un acte que coincidirà amb la Trobada d’Escoles Verdes, que es farà durant el primer trimestre del curs 17-18, on es lliuraran els distintius d’escola verda als centres educatius que el rebran per primer cop.

Podeu fer consultes a: escolesverdes.tes@gencat.cat

Data d'actualització:  09.06.2015