Una escola verda és un centre educatiu que forma part activament d’una xarxa de centres que incorporen l’educació per a la sostenibilitat en el seu projecte educatiu i que, per tant, integren els continguts i valors de la sostenibilitat en el currículum i en la gestió del centre i s’impliquen de forma activa en la millora del seu entorn, promovent-hi la participació activa de tota la comunitat educativa.

Informació relacionada

Per incorporar-se a la xarxa d’escoles verdes cal que el centre educatiu faci una formació específica que té, entre d’altres, l’objectiu de realitzar una diagnosi de la situació de partida del centre en els quatre contextos del Programa (currículum, gestió, participació i entorn) i definir, a partir d’aquesta diagnosi, uns objectius estratègics sobre la base de les quals anar concretant les accions que han d’integrar-se en la Programació general anual del centre.

Un cop realitzada aquesta formació inicial i presentada la documentació que se’ls demana, el centre s’incorpora a un seminari territorial d’equips de centre.

Una escola verda es compromet a:

- Dissenyar i realitzar, de manera participada i amb el suport de la direcció del centre i l’aprovació del Consell Escolar, un procés de millora contínua en educació per a la sostenibilitat, que inclou:

  • Elaborar i revisar, de manera periòdica, el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat.
  • Dur a terme plans d’acció anuals per assolir els objectius que hagi prioritzat.
  • Realitzar un procés d’autoavaluació contínua.

- Impregnar la documentació bàsica de centre (Projecte educatiu, Projecte de direcció o equivalent i Programació general anual) amb els acords presos tant en el Pla d’educació per a la sostenibilitat com en el Pla d’acció anual.
- Participar en la formació permanent (Seminari de Coordinació d’Equips de Centre).
- Implicar el claustre: un mínim del 20 % directament en accions a les aules i el 80 % en el suport a les actuacions del Pla.
- Disposar d’un Comitè Ambiental com a equip impulsor.

Tant la Generalitat de Catalunya –a través del programa Escoles Verdes– com diferents ajuntaments –a través d’Agendes 21 escolars o Programes d’educació ambiental– impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, promovent-hi la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un grup d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d’aquesta col•laboració institucional.

En aquest marc neix, l’any 2009, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.

Informació relacionada

Al Servei d’Educació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat:

Data d'actualització:  30.09.2015