• Imprimeix

El Pla estratègic

El Pla estratègic sobre l’educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals estableix per a un període de quatre anys (2019-2022) un seguit d’accions clau amb una visió conjunta de tots els Parcs per, d’aquesta manera, millorar i enfortir dos dels aspectes clau de la gestió d’un parc natural. Cada parc, a partir d’aquest pla estratègic comú, podrà elaborar el seu pla d’acord amb les seves particularitats ambientals, socials i geogràfiques.

Aquest Pla se centra en les activitats d’educació ambiental i en les accions de voluntariat ambiental que tenen lloc en els 14 ENP.

Per tant, els principals usuaris d’aquest pla són  els òrgans gestors dels 14 ENP i, en especial, els tècnics que hi treballen i que assumeixen les funcions relacionades amb l’educació i el voluntariat ambiental.

Per coordinar i fer el seguiment del procés de redacció del Pla, s’han organitzat dos òrgans de participació:

  • Grup de Treball (GT) integrat pels responsables d’educació ambiental dels 14 ENP: aquest grup el conformen els tècnics dels catorze espais naturals protegits que gestiona la Generalitat de Catalunya. Treballen en l’elaboració de la diagnosi i el pla, aportant tota el seu coneixement i experiència en la matèria: orienten, nodreixen de continguts, donen suport i fan el seguiment de l’elaboració del Pla.
  • Grup Assessor per al Voluntariat Ambiental (GAVA): integrat per tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat (Servei d’Espais Naturals Protegits i Servei d’Educació Ambiental), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària), de la Diputació de Barcelona, i del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el responsable d’educació ambiental del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà i un representant de l’Oficina del Voluntariat Ambiental de Catalunya. La seva funció se centra a assessorar i fer aportacions per definir un model de voluntariat ambiental als ENP.


El  Pla estratègic es desplega en plans d’acció bianuals.

L’estructura del document del Pla estratègic serà la següent: 

  • 1r bloc: s’hi fixa l’abast del Pla i s’exposa la metodologia.
  • 2n bloc: resum de la diagnosi.
  • 3r bloc: model i objectius estratègics per al conjunt dels 14 ENP.


A partir d’aquí, es defineixen els criteris i accions per a cada un dels quatre eixos d’actuació, que són els següents:

  • 4rt bloc: Programes i activitats d’educació ambiental.
  • 5è bloc: Programes i accions de voluntariat ambiental.
  • 6è bloc: Governança.
  • 7è bloc: Comunicació.
Data d'actualització:  21.09.2018