• Imprimeix

La diagnosi i els reptes a què vol donar resposta l’Estratègia

En el document de diagnosi s’analitza l’estat de l’educació ambiental en 14 espais naturals protegits (ENP) gestionats per la Generalitat de Catalunya. És el punt de partida a partir del qual el Pla basteix una visió i uns objectius estratègics per al període 2018-21 i unes accions que haurien de permetre assolir-los.

A la diagnosi s’exposen els punts forts i els punts febles dels programes i activitats d’educació ambiental i els programes i accions de voluntariat ambiental que es duen a terme als parcs naturals, els equipaments i recursos pedagògics de què disposen, els recursos humans i la governança, i la comunicació i avaluació d’aquests programes i activitats.

A més a més, la diagnosi planteja un seguit de reptes que cal afrontar per consolidar l’educació i el voluntariat ambiental en el conjunt dels 14 ENP analitzats. Tot i la gran diversitat de situacions i particularitats de cada espai, els reptes plantejats pretenen ser el màxim integradors i representatius del conjunt dels ENP.

Són els següents: 

  • Repte 1. Definir una estratègia d’educació ambiental per al conjunt dels ENP de la que se’n derivin estratègies particulars de cada ENP adaptades a la seva realitat i que defineixin el model d’execució dels programes d’educació ambiental.
  • Repte 2. Dimensionar i destinar al disseny i l’execució de programes d’educació ambiental els recursos econòmics mínims necessaris i garantir-ne l’estabilitat per tal de consolidar en el temps les activitats que se’n deriven.
  • Repte 3. Definir i dimensionar el perfil professional i les tasques a assumir del personal tècnic dels ENP dedicat a l’educació i el voluntariat ambiental
  • Repte 4. Garantir una coordinació i col·laboració eficaç i fluïda entre els organismes que planifiquen l’educació i el voluntariat ambiental, entre els propis ENP i entre els ENP i les empreses/entitats que executen els programes.
  • Repte 5. Garantir una oferta d’activitats d’educació ambiental adequada en cada ENP, tant en l’àmbit formal com no formal.
  • Repte 6. Definir i aplicar eines, criteris i procediments de qualitat, documentació, avaluació i seguiment comuns de les activitats de tots els ENP.
  • Repte 7. Definir i implementar un model de voluntariat per a cada ENP basat en la col·laboració estable amb entitats de voluntariat i que compleixi amb la Llei 25/2015. Repte 8. Millorar i completar la xarxa d’equipaments d’educació ambiental.
  • Repte 9. Prèvia avaluació dels recursos pedagògics existents, actualitzar aquells més utilitzats (o més importants) i planificar-ne la creació de nous, a poder ser de manera coordinada.
  • Repte 10. Diversificar els canals de comunicació i definir estratègies de difusió coordinades entre tots els ENP.
Data d'actualització:  06.09.2017