Les concepcions econòmiques dels segles XIX i XX consideraven que la matriu biofísica era aliena als processos econòmics, fins al punt que alguns dels seus components productivament essencials (l’aigua, el sòl, el clima, etc.) eren béns lliures irrellevants. Aquest plantejament, esbiaixat de la realitat, ha generat un sistema econòmic desvinculat de l’entorn físic i de retruc ha comportat importants disfuncions del sistema. Tanmateix, i avui més que mai, aquests factors pretesament secundaris prenen un valor enorme, relacionat amb fenòmens com el canvi climàtic, els incendis forestals o les inundacions. Justament, aquesta internalització de tots els elements biofísics subestimats o externalitats és un dels principis de la sostenibilitat.

El concepte d’externalitat es basa en el fet que una acció efectuada per un agent econòmic (individu o empresa) pot tenir un impacte directe sobre el benestar d’altres persones, la qualitat del medi ambient o els processos productius d’altres empreses. Aquestes externalitats poden ser positives o negatives. Es tracta d’una noció important per a l’anàlisi econòmica, ja que quan es generen externalitats els seus efectes no es reflecteixen en els preus de mercat, i per tant, el sistema funciona de manera ineficient.

Ja no és possible sustentar un model econòmic sense integrar objectius socioambientals en la seva formulació. Resoldre les disfuncions socioambientals d’un model que no s’ha fixat objectius de bon començament i, com a conseqüència ha generat aquestes disfuncions és il·lògic, genera problemes ambientals i socials de difícil solució i, a més, repercuteix en un elevat cost econòmic.

Incorporar les externalitats als comptes econòmics és important en termes d’eficiència i és clau per assolir el desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, constitueix un dels elements essencials que incorpora l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya i és així un dels seus valors afegits.

Els treballs tècnics que han servit de base per a l’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya han permès identificar diferents externalitats associades als principals impactes socioambientals dels sectors econòmics analitzats (inclòs l’àmbit domèstic) i fer una estimació d’algunes de les més significatives. 

Per dur a terme aquests càlculs, s’han utilitzat metodologies que es basen en múltiples aproximacions: costos induïts, costos de protecció, prevenció i control, costos de les mesures correctores, preferències revelades, valoració contingent, preferències reals, preferències declarades, compensacions legals, etc. L’ús de cadascuna s’ha fet després d’una anàlisi detallada de la seva idoneïtat i adaptabilitat a Catalunya, i també segons les dades disponibles. Es pot trobar l’explicació detallada de la metodologia de càlcul utilitzada en el capítol 5.3 de l’Estratègia. 

Tenint en compte les observacions realitzades pel que fa a l’abast de la metodologia de càlcul, l’anàlisi d’externalitats realitzat en el marc de l’Estratègia permet concloure el següent: 

  • Les externalitats negatives del model socioeconòmic actual (2008) s'han estimat en prop de 8.000 milions, xifra que ascendiria fins a 11.100 milions d’euros l’any 2026 en una situació de creixement tendencial. L’escenari que plateja l’Estratègia permetria reduir aquests costos fins aproximadament la meitat (6.300 milions d’euros) a l’horitzó del 2026.
  • Aquestes xifres corresponen a un sol any, l’any 2026. Per tant, cal considerar que la reducció d’externalitats negatives en l’escenari de l’Estratègia es donarà també en els anys intermedis entre 2008 i 2026. Fent un càlcul basat en una evolució lineal, l’escenari sostenibilista comporta una reducció acumulada de les externalitats negatives de 45.000 M€ fins a l’any 2026 respecte de l’escenari tendencial.
  • Les partides negatives més significatives que s’han pogut avaluar corresponen al canvi climàtic, el consum de sòl i l’accidentalitat (laboral i de trànsit), mentre que les externalitats positives més importants han estat les relatives a les funcions ambientals dels hàbitats.


Tot i les limitacions metodològiques de l’avaluació d’externalitats realitzada, els resultats obtinguts són coherents, en termes relatius, amb els obtinguts en estudis similars. 

Externalitats de Catalunya_2008_2026

Estimació de les externalitats negatives a Catalunya en M€. Situació actual i prospectiva 2026

Data d'actualització:  22.07.2010