• Imprimeix

Desenvolupament sostenible

Desenvolupament sostenible

L'informe de la Comissió Mundial per al Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides va definir l'any 1987 el desenvolupament sostenible com aquella forma de desenvolupament que satisfaci les necessitats de les generacions presents sense comprometre la possibilitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats. 

És per això que Catalunya s’ha anat dotant de diferents polítiques i instruments sectorials, alineats amb les directrius internacionals i europees, que han incorporat la sostenibilitat en la seva formulació i el seu desenvolupament, i han condicionat avenços significatius en aquest camp. És en aquest context que l’any 2010 el Govern de Catalunya ha aoprovat l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya.

Al mateix temps, tant el Govern de Catalunya com la societat catalana han augmentat progressivament la seva participació activa en els processos d’elaboració i desplegament de polítiques de sostenibilitat a nivell internacional.