• Imprimeix

Qüestions generals

Què és l'avaluació ambiental?

L'avaluació ambiental constitueix un dels instruments més valuosos per integrar criteris de sostenibilitat (econòmics, socials i ambientals) des de les primeres fases de presa de decisions.

És un procés que s'integra en les diferents fases de disseny, elaboració i revisió d'un pla, programa, o projecte com un factor més per augmentar-ne la qualitat, l'excel·lència i l'efectivitat.

La Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes és l'instrument jurídic que fixa els principis generals d'un sistema d'avaluació ambiental per a plans i programes (també anomenada avaluació ambiental estratègica). La llei defineix l'àmbit d'aplicació de l'avaluació, delimita les competències de diversos òrgans i actors que actuen en el procediment d'avaluació ambiental i desenvolupa el procediment d'avaluació ambiental de plans i programes.

L'avaluació ambiental de plans i programes complementa i reforça l'avaluació de l'impacte ambiental (o avaluació de projectes) que s'havia dut a terme fins ara, d'acord amb la Directiva d'avaluació d'impacte ambiental (85/377/CEE). Té l'avantatge d'anticipar-se en la incorporació de mesures per a la protecció del medi ambient, d'acord amb el que s'anomena "principi de jerarquia": Com més estratègic és el pla, més efectiva és la seva avaluació ambiental.

On em puc adreçar per obtenir més informació específica d'avaluació ambiental?

 • Als serveis centrals de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental es tramiten els processos d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes, que poden tenir una incidència ambiental d'àmbit supramunicipal i els plans i els programes sectorials que tenen abast municipal. Tanmateix, en determinats casos, es tramiten també plans, programes i projectes que tenen com a abast territorial el municipi.

  A les Oficines Territorials d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, i a l'Oficina de Medi Ambient de les terres de l'Ebre i als Serveis Territorials a la Catalunya Central es tramita l'avaluació ambiental dels plans urbanístics d'abast municipal i els projectes amb possibles efectes ambientals en l'àmbit territorial d'actuació corresponent en cada cas.

  El Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat va crear les oficines territorials d'acció i avaluació ambiental, que es mantenen en l’actual reestructuració del Departament (Decret 277/2016, de 2 d’agost). Cada oficina territorial d'acció i avaluació ambiental depèn, com a àrea funcional, del servei territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat corresponent. Així mateix, va crear l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre, amb rang orgànic de servei, depenent dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre.

  Si voleu obtenir informació específica sobre l'avaluació ambiental podeu adreçar-vos a les oficines d'avaluació ambiental per telèfon, per correu electrònic o per escrit.

  Serveis centrals

   Serveis Territorials

  • Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona: Carrer Aragó, 244-248, 08007 Barcelona, tel. 93 214 70 54, a/e: otaaabcn.tes@gencat.cat
  • Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona: Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel.: 872 97 50 00, a/e: otaa.girona.tes@gencat.cat
  • Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida: Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida, tel.: 973 03 18 00, a/e: otaalleida.tes@gencat.cat
  • Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona: Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona, tel.: 977 24 15 14, a/e: otaa_tarragona.tes@gencat.cat
  • Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre: Burgos, 17, 43870 Amposta, tel.: 977 70 73 20, a/e:  oma_ebre.tes@gencat.cat
  • Serveis Territorials a la Catalunya Central: Carrer d'Àngel Guimerà, 14, 1a. planta, 08241  Manresa, tel.: 93 693 02 22, a/e: ssttcc.tes@gencat.cat

Funcions de les Oficines Territorials d'Acció i Avaluació Ambiental i de l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre

A les Oficines Territorials d'Acció i Avaluació Ambiental i a l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre els corresponen, entre d'altres, les funcions següents:

 • Fer el seguiment de les sol·licituds d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
 • Tramitar els expedients d'avaluació ambiental que siguin competència dels Serveis Territorials i fer la proposta de resolució corresponent.
 • Informar i assessorar en relació amb l'avaluació ambiental a ens locals, empreses i ciutadania.
 • Emetre els informes sobre els plans, programes i projectes que els siguin requerits.
 • Fer el seguiment de l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
 • Coordinar les actuacions i donar suport en l'exercici de les funcions pròpies de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
 • Donar suport als projectes de declaració i planificació d'espais naturals protegits, de connectivitat ecològica, i de protecció d'hàbitats i patrimoni geològic que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural porti a terme al seu àmbit territorial.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.
Data d'actualització:  16.08.2018