• Imprimeix

Conceptes clau

Neutralització dels impactes residuals

Font: Adaptat de Department of Conservation of New Zealand. Guidance on biodiversity offsetting in New Zealand (http://www.doc.govt.nz/)

Jerarquia de mitigació

Font: Adaptat de Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). 2013. To No Net Loss and Beyond: An Overview of the Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), Washington, D.C.

Es produeix una No Pèrdua Neta de biodiversitat quan, en un pla, programa o projecte de desenvolupament específic, els guanys en biodiversitat assolits per les actuacions de millora coincideixen amb les pèrdues derivades dels impactes, de manera que no hi ha una reducció neta total en el tipus, la quantitat i condició (o qualitat) de la biodiversitat en l'espai i el temps (Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). 2012. Resource Paper: No Net Loss and LossGain Calculations in Biodiversity Offsets).

Quan els guanys superen el conjunt de pèrdues, es diu que es produeix un “guany net”. Així, per tal d’evitar que es produeixin pèrdues netes de biodiversitat, les mesures compensatòries d’un pla, programa o projecte haurien de, com a mínim, neutralitzar els impactes residuals o, fins i tot, resultar en un guany net de biodiversitat.

Ara bé, cal tenir en compte que la neutralització dels impactes residuals és una solució de mitigació d’últim recurs i, per tant, en l’assoliment de la No Pèrdua Neta resulta crucial l’aplicació rigorosa i completa de la jerarquia de mitigació. Així, abans de considerar una compensació per a un projecte específic, s'han de prendre les mesures adequades per evitar impactes (per exemple, traçats alternatius que evitin àrees més sensibles).

Quan no es pugui assolir l'evitació, els impactes haurien de minimitzar-se mitjançant mesures de mitigació (per exemple, passos de fauna per tal de reduir l’efecte barrera de carreteres) i inversions per rehabilitar i restaurar la biodiversitat in situ a les àrees de desenvolupament, una vegada finalitzat el projecte.

Finalment, un cop aplicades al màxim les mesures anteriors, es plantegen les mesures compensatòries, adreçades només per a aquells impactes residuals que no s’hagin pogut evitar, reduir o restaurar.

Data d'actualització:  15.11.2016