• Imprimeix

Bancs de conservació de la natura

Un mecanisme voluntari que permet compensar, reparar o restaurar les pèrdues netes de valors naturals

Els bancs de conservació en la jerarquia de mitigació

Els Bancs de conservació tenen els seus orígens als Estats Units, on entre els anys 80 i 90 del segle XX es creen els sistemes de bancs de mitigació de zones humides i, posteriorment, els bancs de conservació (BaCos). Avui, encara formalment inexistents a Catalunya, els BaCos es troben en un moment de gran expansió vinculats al concepte paral·lel de compensacions de biodiversitat (Biodiversity Offsets).

A l’Estat Espanyol el Plan Estratégico de Biodiversidad y Patrimonio Natural (Reial Decret 1274/2011, de 16 de setembre) significa la primera referència als BaCos en el marc administratiu de l’Estat. Recentment, la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental ha definit legalment el concepte de Banc de Conservació i ha establert uns elements bàsics per al seu posterior desenvolupament.

Els bancs de conservació impliquen la realització d’actuacions de conservació, millora, restauració o de creació d’hàbitats en un lloc diferent al del projecte que genera l’impacte. Així, els bancs de conservació tenen un doble objectiu:

  • Millorar la qualitat ambiental del patrimoni natural.
  • Compensar els impactes residuals dels plans, programes i projectes sotmesos a avaluació ambiental.


Mitjançant la compensació, els bancs de conservació són un mecanisme que ajuden a que el balanç entre els impactes negatius i els positius associats a un pla, programa o projecte s’acostin al màxim possible a zero (el que s’anomena pèrdua neta zero) o fins i tot que el balanç sigui positiu (guany net de biodiversitat).

La compensació dels impactes només es pot realitzar pels impactes residuals, és a dir, els que queden on cop s’han aplicat totes les mesures preventives i correctores possibles. En cas contrari, es desvirtuaria l’objectiu de prevenció i evitació dels impactes que és el que ha de prevaldre.

Espai de compensació de  zona humida

Exemple de transformació d'espai com a compensació per a mantenir la biodiversitat

Data d'actualització:  30.09.2015