• Imprimeix

Programa d’infraestructura verda de Catalunya

La infraestructura verda és una xarxa estratègicament planificada de zones naturals i seminaturals i altres elements ambientals, dissenyada i gestionada per proporcionar un ampli ventall de serveis ecosistèmics i protegir la biodiversitat tant dels assentaments rurals com dels urbans.

En el marc de l'Estratègia de Biodiversitat 2020 i la Comunicació Infraestructura verda: millora del capital natural d'Europa, de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya ha impulsat el Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya. Es tracta d'un instrument clau per planificar actuacions prioritàries de millora que donin solidesa i funcionalitat a la infraestructura verda del país.

L'actuació a l’àmbit de l'execució de millores d'elements d'infraestructura verda és compatible amb el marc que estableixin les futures estratègies estatal i catalana, i respon a la necessitat d'actuar de manera proactiva per invertir les tendències de pèrdua de biodiversitat, increment de la fragmentació i degradació dels ecosistemes, i incrementar la resiliència de la infraestructura verda a Catalunya.

L’objectiu general del PIVC és establir un full de ruta clar i efectiu per a desenvolupar actuacions ambientals que contribueixin a millorar la infraestructura verda de Catalunya.

Aquest objectiu es concreta en dos objectius estratègics, que deriven en els corresponents objectius operatius i actuacions

S'han seleccionat de l'ordre de 100 propostes d'actuació, que es desenvoluparan anualment considerant el pressupost assignat.

S'han seleccionat de l'ordre de 100 propostes d'actuació