• Imprimeix

Avaluació dels serveis ecosistèmics

La població humana aprofita recursos proporcionats, directa o indirectament, per les funcions pròpies dels sistemes naturals i de la biodiversitat que els és inherent. Aquests recursos físics o intangibles, els anomenem serveis ecosistèmics.

Múltiples sistemes contigus

Des de l’any 2001, les Nacions Unides promouen un programa científic internacional per avaluar els ecosistemes del Mil·lenni, en què han participat més de 1.360 experts de tot el món.

El programa avalua les conseqüències per al benestar humà dels canvis en els ecosistemes i estableix bases científiques per fomentar les accions necessàries per millorar-ne la conservació i l'ús sostenible.

Per identificar i estudiar els serveis que ens proporcionen els ecosistemes, aquests s’han agrupat en tres grans blocs: serveis de provisió (contribucions directes com aliments, aigua, fusta medicines naturals i principis actius, etc.), de regulació (contribucions indirectes com la regulació climàtica, qualitat i depuració de l’aigua, pol·linització, etc.) i de lleure (coneixement científic, activitats recreatives i d’ecoturisme, educació ambiental, etc.).

També hi ha els anomenats serveis de suport, com la biodiversitat, en la qual es fonamenten els serveis anteriors.

Un dels objectius plantejats a curt termini és incorporar  els serveis que ens ofereixen els ecosistemes a l’avaluació ambiental, en la línia de treball definida a escala internacional que es focalitza en com assegurar aquests béns i els serveis que ens aporten, i que ens proporcionen qualitat de vida i salut alhora que influeixen en la nostra economia.

Actualment, treballem per identificar i quantificar els serveis ecosistèmics de què disposem al territori català.

Partint d’un sistema d’indicadors que ens permetin definir metodologies per dur a terme l’avaluació ambiental, la diagnosi dels serveis ecosistèmics s’incorporarà al procediment d’avaluació ambiental de projectes, plans i programes, així com a l’ avaluació dels possibles impactes i les mesures de prevenció, correcció i compensació que es considerin necessàries.

Data d'actualització:  05.05.2016