• Imprimeix

Jornada "L’avaluació ambiental estratègica de la mobilitat: enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible”

#avambient #mobilitat2015
 

El 22 d’octubre de 2015, en els dies posteriors a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa, l'Institut Cerdà i GEA21, organitza una jornada dedicada a l’avaluació ambiental estratègica de la mobilitat.

Està adreçada a responsables polítics i tècnics de mobilitat, urbanisme i medi ambient de l’Administració local, així com a consultors de mobilitat, consultors ambientals, urbanistes i altres professionals implicats en la planificació i l’avaluació ambiental estratègica en l’àmbit local.

Com és sabut, la planificació sectorial de la mobilitat i el planejament urbanístic incideixen molt significativament en com les persones i les mercaderies es desplacen pel territori. En l’àmbit local, els plans de mobilitat urbana (PMU) i els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són instruments essencials per a una mobilitat urbana sostenible, que minimitzi la seva incidència sobre el medi ambient i la salut de les persones.

L’objectiu de la jornada és presentar els enfocaments i les eines promogudes per a un major assoliment d’una mobilitat urbana sostenible als municipis, en particular a través de l’avaluació ambiental estratègica d’aquests plans promoguts pels municipis. Entre aquestes eines es troba la nova publicació de la col·lecció Manuals d’avaluació ambiental, titulada "L'avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic: criteris i recomanacions" i la versió 2.0 de l’eina AMBIMOB, que proporciona criteris homogenis per al càlcul dels estalvis d’emissions de gasos i partícules contaminants en els plans de mobilitat urbana.