L'avaluació d'impacte ambiental és el conjunt d'estudis i anàlisis tècnics que permeten valorar els efectes que l'execució d'un determinat projecte pot causar sobre el medi ambient. En el cas de les infraestructures, aquests efectes acostumen a afectar extenses parts d’un territori que tenia usos diferents. 

L'avaluació d'impacte ambiental de projectes constitueix l'instrument més adequat per preservar els recursos naturals i defensar el medi ambient. Aquesta tècnica introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els projectes amb una incidència important en el medi ambient i s'ha manifestat com la forma més eficaç per evitar les agressions contra la natura. Proporciona més fiabilitat i confiança amb vista a les decisions que s'hagin d'adoptar, ja que permet escollir, entre les diferents alternatives possibles, la que salvaguardi millor els interessos generals des d'una perspectiva global i integrada i tenint en compte tots els efectes derivats de l'activitat projectada.

D'acord amb la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, d'avaluació ambiental, s'han de sotmetre obligatòriament al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, els supòsits inclosos en l'annex I d'aquesta norma.

A Catalunya, a més a més, diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat que certs tipus de projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. En són exemples el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, que estableix una sèrie de supòsits en els annexos I i II, que són objecte d'avaluació d'impacte ambiental en cas que afectin els espais que s'hi defineixen; la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, que fa referència a l'avaluació d'impacte ambiental de determinats projectes i instal·lacions o la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, i la Llei 6/2005, que preveuen que les noves carreteres i els condicionaments d'antigues vies que suposin canvis de traçat s'han de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental.

En cas de dubte es recomna posar-se en contacte amb la Subdirecció General d'Avaluació d'Ambiental o les oficines territorials d'avaluació ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, als diferents serveis territorials.

A diferència dels projectes inclosos en l'annex I de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, als quals s'aplica el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, en els projectes inclosos en l'annex II, l'òrgan ambiental s'ha de pronunciar sobre la conveniència que aquests hi estiguin sotmesos o no, tenint en compte els criteris recollits en l'annex III de la norma esmentada.

A aquests efectes, el promotor ha de sol·licitar a l'òrgan ambiental que es pronunciï sobre la necessitat que el projecte esmentat se sotmeti a avaluació d'impacte ambiental o no, acompanyada d'un document ambiental del projecte amb els continguts que determina l'article 16.2, que serveix per consultar les administracions, les persones i les institucions afectades i que qualsevol persona interessada pot consultar i participar-hi en l'apartat de la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge durant un mes.

A partir de la informació rebuda en fase de consultes, l'òrgan ambiental emet un pronunciament d'exempció o de submissió al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, que en cas que s'hagi d'aplicar, també ha de contenir l'amplitud i el nivell de detall que ha de tenir l'EIA perquè continuï la tramitació, d'acord amb el que preveu la secció 1a de la norma.

Els projectes als quals s'aplica el tràmit de decisió prèvia, la llei preveu l'exposició pública durant un mes del document inicial o ambiental del projecte, amb l'objecte que qualsevol persona interessada pugui efectuar aportacions sobre el contingut que ha de tenir l'estudi d'impacte ambiental o sobre la conveniència que el projecte sigui sotmès al tràmit o no. Això s’aplica també a aquells projectes objectes sotmesos al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas que el promotor sol·liciti el document d’abast de l’estudi d’impacte ambiental.

A aquests efectes el Departament de Territori i Sostenibilitat disposa d'un apartat en la web en què es poden descarregar els documents inicials i ambientals dels projectes que es troben en fase de consultes i efectuar aportacions mitjançant un correu electrònic habilitat amb aquest objectiu.

El promotor ha de presentar l'estudi d'impacte ambiental a l'òrgan substantiu, és a dir a l'òrgan competent al qual li correspon resoldre sobre l'autorització o aprovació del projecte i que, a la vegada, és responsable d'efectuar-ne la informació pública.

Cal que s'adrecin a l'òrgan substantiu tantes còpies com organismes i entitats hagin estat consultats i hagin respost en fase d'abast per part de l'òrgan ambiental perquè aquest els pugui adreçar i sol·licitar informes i els altres puguin presentar al·legacions sobre els continguts.

L'òrgan substantiu, un cop disposi de l'expedient d'informació pública, l'adreça a l'òrgan ambiental per tal que aquest resolgui mitjançant la declaració d'impacte ambiental.
A Catalunya, i d'acord amb la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals; de la Llei 12/1985, d'espais naturals; de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental (correcció d'errada en el DOGC núm. 5484, pàg. 77002, de 15.10.2009), l'òrgan ambiental disposa de quatre mesos per formular la declaració d'impacte ambiental, un cop aquest ha rebut l'expedient d'informació pública per part de l'òrgan substantiu, amb tota la documentació necessària per resoldre.
Data d'actualització:  08.06.2010