A Catalunya el marc jurídic actual respecte l’avaluació d’impacte ambiental de projectes és el regulat mitjançant la Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296 11.12.2013) que reuneix en un únic cos legal l’anterior normativa relativa a l’avaluació ambiental de plans i programes i a l’avaluació ambiental de projectes. Aquesta Llei deroga expressament el text refós de la Llei d'avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i el Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de Reial decret legislatiu 1302/1988, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental.

Amb la Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296 11.12.2013) l’Estat espanyol ha incorporat a l’ordenament jurídic la Directiva 2001/42/CE del parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i la Directiva 2011/92/UE del parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

 

La Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu i del Consell de 13 de desembre de 2011, relativa a la avaluació de las repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, deroga la Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient, modificada per la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997.

 

Les normes sobre avaluació d’impacte ambiental es van transposar a l’Estat espanyol, per primer cop,  mitjançant el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, que va desenvolupar el reglament per a la seva execució aprovat por Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre. La Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny i la Disposició final primera de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi, va incorporar plenament al dret intern la Directiva 85/337/CEE amb les modificacions introduïdes per la Directiva 97/11/CE, del Consell, de 3 de març de 1997.

 

L’aprovació del Decret 308/2011, de 5 d'abril, va suposar la derogació de diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat, entre elles el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental i l'article 17 i annex 2 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del Pla d'Espais d'Interès Natural.

 

Diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat respecte a que certs tipus de projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

 • Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.
 • Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (que va derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral d’Administració ambiental).
 • Llei 12/1981 i Decret 343/1983, per a activitats extractives.
 • Llei 12/1985 i Decret 328/1992, per a projectes i instal·lacions en espais naturals (Decret parcialment derogat).
 • Llei Decret legislatiu 2/2009, que aprova el text refós de la Llei de carreteres.
 • Llei 9/1995 i Decret 166/1998, per a circuits motoritzats.
 • Llei 5/1998 i Decret 258/2003, per a ports, dàrsenes i marines.
 • Llei 14/2009, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.
 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Llei 12/2002, per a transport per cable i  Decret 152/2010, de 2 de novembre, de desplegament de la Llei.
 • Decret 147/2009, per a parc eòlics i instal·lacions fotovoltaiques.
 • Llei 16/2002 i Decret 176/2009, per a la prevenció de la contaminació acústica.
 • Decret Legislatiu 1/2010 i Llei 6/2009, per a urbanisme.
 • Decret 281/2003, per a instal·lacions de telefonia i radiocomunicacions que modifica el Decret 148/2001.
 • Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental.
 • Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.
 • Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
 • Llei 54/1997, per a determinades línies d'alta tensió.
 • Llei 27/2006, del 18 de juliol, reguladora dels drets d’accés a la informació, de participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient.
 • Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2011/92/UE(pendent de transposició).
 • Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu y del Consell de 13 de desembre de 2011 relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (que deroga la Directiva 85/337/CEE, per a determinats projectes i instal·lacions modificada per la Directiva 97/11/CE, per a determinats projectes i instal·lacions).
 • Directiva 2001/42/CE, per a determinats plans i programes.
 • Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC), modificada i substituïda per la Directiva 1/2008, del 15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació.
 • Directiva 31/2009, del 23 abril relativa al emmagatzemament geològic de diòxid de carboni.
 • Directiva 92/43/CE, per a projectes que afecten espais naturals.
 • Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeu y del Consell de 30 de novembre de 2009 relativa a la conservació de las aus silvestres.
Data d'actualització:  27.12.2012