• Imprimeix

Normativa

Relació de la normativa vigent en avaluació ambiental estratègica.

Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta llei estatal transposa en l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la directiva comunitària esmentada anteriorment

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. S'aplica íntegrament a Catalunya a aquells plans i programes l’avaluació ambiental dels quals s’hagi iniciat abans del 12 de desembre de 2013. Mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal adoptar les regles establertes per la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol:


- Estableix els principis rectors de l'avaluació ambiental i de l'actuació pública (capítol 1).
- Determina les tipologies de plans i programes sotmesos a avaluació ambiental o que poden ser-ho en determinats supòsits (capítol 2 i annex 1).
- Fixa les competències i les funcions dels agents que intervenen en l'avaluació ambiental de plans i programes (capítol 3).
- Regula el procediment d'avaluació ambiental i altres procediments complementaris, així com el contingut dels diversos documents d'avaluació: document de referència, informe de sostenibilitat ambiental, memòria ambiental, etc. (capítol 4).
- Estableix els mecanismes generals de seguiment i de supervisió ambiental dels efectes dels plans i els programes avaluats (capítol 5).

Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009 pels articles 21 al 24 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. Així com també, especialment, la no-aplicació dels preceptes esmentats en l’apartat 7 de la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol.

Text refòs de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer): complementa les disposicions de la Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic, en particular pel que fa al procediment i el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental el 21 de juliol. Cal tenir en compte especialment els articles 86 bis i disposició transitòria 18a.

Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, 18 de juliol): complementa les disposicions de la Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic, en particular pel que fa al procediment i el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental el 21 de juliol. Cal tenir en compte especialment els articles 63.5, 70, 100, 106 i 115

Destaquem

Normativa específica

Se n'ofereix un text consolidat en el cas de normes que han tingut modificacions o correccions (format word).

Data d'actualització:  07.06.2010