• Imprimeix

Introducció

És el procés d'identificar, predir, avaluar i mitigar els efectes biofísics, socials i altres efectes rellevants de propostes de desenvolupament, abans que es prenguin les decisions i les obligacions importants (IAIA-IEAUK, 1999).

És el procés sistemàtic per avaluar, en l'estadi més incipient possible del procés de decisió, la qualitat ambiental i les conseqüències de les visions alternatives i els propòsits de desenvolupament incorporats a les iniciatives de polítiques, plans o programes, assegurant la integració completa de consideracions rellevants biofísiques, econòmiques, socials i polítiques (Partidario, 1999).

És l'instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient (article 1 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes).

Té un caràcter eminentment preventiu i anticipatiu, permet incorporar adequadament els condicionants ambientals en l'adopció de decisions estratègiques, considerar els impactes acumulatius derivats de la concurrència amb altres plans i programes, i establir un marc ambiental adient per als plans i els projectes derivats que caldrà executar posteriorment.

L'avaluació ambiental estratègica combinada amb l'avaluació ambiental de projectes –o avaluació d'impacte ambiental (AIA)– fa possible racionalitzar els processos de presa de decisions que poden tenir repercussions ambientals importants i millorar substancialment la protecció del medi ambient.

- Permet orientar adequadament decisions de caràcter estratègic que donen lloc a processos amb importants repercussions ambientals.
- Fomenta la integració continuada dels factors ambientals durant tot el cicle de vida dels plans o programes, d'acord amb el principi de transversalitat del medi ambient –inclusió dels principis del desenvolupament sostenible en la formulació de les polítiques (Cardiff).
- Identifica les "fonts" dels impactes ambientals quan encara és possible plantejar alternatives distintes d'enfocament del pla o programa.
- Fa més transparents i oberts els processos decisoris relacionats amb els plans i programes.
- Implica més possibilitats de participació pública i institucional.
- Comporta una intervenció constant, des dels estadis més inicials, de tots els actors públics i privats implicats, la qual cosa facilita la concertació i el consens.
- Pot reduir la conflictivitat social dels plans, programes i projectes futurs.
- Pot completar i reforçar l'AIA dels projectes situant el context i l'àmbit del projecte i reduint els esforços del control i el seguiment.
- Comporta avantatges institucionals que reverteixen en més efectivitat i simplificació administrativa: evita duplicitats d'avaluacions, de tràmits i d'intervencions administratives.

- Instruments normatius: Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme) i Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (disposició addicional 8a.)
- Instruments metodològics: guies metodològiques d'avaluació ambiental, desenvolupament de coneixement tècnic i científic.
- Organització administrativa: oficines territorials d'acció i avaluació ambiental i Subdirecció General d'Avaluació Ambiental (Decret 342/2011 de 17 de maig)
- Participació: consultes a públic interessat i administracions públiques afectades. Participació telemàtica oberta a tot el públic.
- Ajuts específics, formació, cursos i jornades formatives, publicacions, informació, cartografia ambiental, banc de dades de l'avaluació ambiental, accés telemàtic als documents d'abast i a les resolucions d'avaluació ambiental.

Data d'actualització:  18.03.2009