• Imprimeix

Avaluació ambiental de plans i programes

És el procés d'identificar, predir, avaluar i mitigar els efectes biofísics, socials i altres efectes rellevants de propostes de desenvolupament urbanístic, legislatiu o de projectes d’organització sectorial, abans que es prenguin les decisions i es comprometin les obligacions importants.

Aquest procés sistemàtic s’aplica en l'estadi més incipient possible de presa de decisions, i s’assegura així la integració completa dels valors i criteris ambientals. És l’instrument tècnic i administratiu que desplega l’article 1 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.