bicifeina

El Govern de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els quaranta ajuntaments afectats pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a la Conurbació de Barcelona, horitzó 2020, treballen plegats per tirar endavant una política pública decidida, que permeti accelerar la necessària transformació del parc de vehicles tèrmic contaminant.

Els ajuntaments metropolitans estan desplegant una xarxa de recàrrega ràpida i gratuïta que arribarà a la trentena de punts a meitat del 2016, amb més de 400 punts de recàrrega lenta a aparcaments públics, i enllestiran la normativa  per a la instal·lació de punts de recàrrega vinculada al domicili.

En l’àmbit municipal, els aparcaments regulats són íntegrament bonificats per als vehicles elèctrics i, des del passat mes de setembre el Govern de Catalunya té en vigència la bonificació del 100% del cost dels peatges dels eixos viaris que accedeixen als termes municipals afectats per la declaració de zona d’especial protecció atmosfèrica pel contaminant NOx i hi transiten. Només cal disposar de la certificació de qualitat de l’aire que emet el Departament de Territori i Sostenibilitat de forma telemàtica i gratuïta.

Hi ha dos tipus de gas natural vehicular: el gas natural liquat (GNL) i el gas natural comprimit (GNC). La diferència entre ambdós és el seu estat i les condicions amb el qual és transportat. El GNL està en estat líquid a una temperatura de -160 ºC; mentre que el GNC s’emmagatzema a pressions molt elevades i està en estat gasós.

L’ús de vehicles amb gas natural vehicular té avantatges molt evidents sobre el medi ambient i la contaminació atmosfèrica en relació amb les fonts energètiques convencionals derivades del petroli:

  • Emet un 30% menys d’emissions de diòxid de carboni (CO2); fet positiu per frenar l’escalfament global i l’efecte hivernacle
  • Redueix fins al 85% el diòxid de nitrogen (NO2) i gairebé la totalitat de partícules en suspensió (PM10). Aquest fet implica una millora de la qualitat de l’aire en àrees urbanes i fa disminuir els contaminants locals més importants que tenen un impacte sobre la salut de les persones.
  • Millora de les emissions acústiques respecte del dièsel, de fins al 50% en els vehicles pesants
  • Reducció de la despesa econòmica per a les persones consumidores: amb 20 € es recorren uns 275 km amb gasolina de mitjana, mentre que amb gas natural la mitjana és d’uns 555 km.

 

GNL

En el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric en  l’horitzó 2020 (PAQMA 2020), la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA), amb la col·laboració del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), ha promogut el projecte Bicifena.

Bicifeina és un projecte demostratiu i incentivador de l’ús de la bicicleta en la mobilitat obligada del domicili al treball adreçat al personal de la Generalitat de Catalunya. 

Informació relacionada

Aquesta campanya és una iniciativa de sensibilització visual a través de la retolació de combois de diferents transports públics de Barcelona amb l’objectiu de fer pedagogia i conscienciar la població dels beneficis d’utilitzar el transport públic a favor de l’aire que respirem; d’aquesta manera els usuaris assumeixen la relació causa-efecte entre utilitzar aquesta tipologia de transport i disminuir la contaminació atmosfèrica.


Les campanyes de control de vehicles més contaminants, formen part d’una de les mesures que configuren el Pla d’actuació per a la millora de qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Són campanyes destinades a mesurar els “fums negres” que emeten els vehicles i així controlar que aquests no superin els límits d’opacitat establerts. Els vehicles susceptibles de ser controlats seran els turismes, furgonetes, camions i autobusos amb motor d’encesa per compressió (cicle Diesel). 

Campanya creada per conscienciar que cal apagar el motor quan el cotxe està aturat sense circular, per tal de disminuir la contaminació i el soroll. Aquesta campanya ens informa en quines circumstàncies s'ha d’apagar el motor, dóna dades significatives sobre l’estalvi de combustible, i explica que els principals contaminants que surten dels tubs d’escapament són els òxids de nitrogen (NOX ) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10). També es pretén fomentar i potenciar el sistema STAR-STOP en els vehicles nous.  


El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic creat perla Generalitatde Catalunya l’any 1994. Aquest sistema disposa actualment de més de trenta categories, una de les quals és la categoria per a flotes de vehicles; creada l’any 2012.

Aquest Distintiu requereix que una part significativa dels sistemes de transport que formen la flota tinguin baixes emissions de contaminants atmosfèrics i, per tant, reconeix aquells conjunts respectuosos amb el medi ambient. A més, certifica l’acompliment de determinats criteris basats en la gestió del grup, la conducció eficient de conductors i de conductores, el tipus i l’estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental.

Aquesta categoria inclou diferents tipus de sistemes de trasport com les flotes de turismes, de furgonetes, de camions, de transport públic, de serveis especials i de motocicletes i bicicletes elèctriques. A més, també diferencia entre les flotes vinculades a una empresa o a un autònom.

Actualment a Catalunya hi ha més de 4.500 vehicles que pertanyen a flotes acreditades amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

distintiu flotes

La compra verda és la l’adquisició o contractació de béns i serveis considerant no solament els aspectes econòmics o tècnics dels productes, serveis o obres a contractar, sinó també el seu comportament ambiental. L’ambientalització és el procés pel qual s’incorporen criteris ambientals en les condicions de compra i es porta a terme una recopilació i anàlisi d’informació previs sobre l’objecte del contracte (en aquest cas; els vehicles).

Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental es promou l’ambientalització de la contractació pública i es dóna suport per dur-la a terme tant als diferents departaments de la Generalitat com a altres administracions i entitats que ho sol•liciten.

En els últims anys s’han introduït criteris mediambientals en nombroses licitacions de vehicles pel que fa a la Generalitat de Catalunya, la qual cosa ha suposat la reducció dels consums dels vehicles adquirits i, per tant, la reducció de les emissions contaminants i també de les despeses en combustible. Per a l’ambientalització de la compra de vehicles s’ha utilitzat la guia per a la compra verda de vehicles.

Caminar per la ciutat és una de les mesures que ens ajuda a disminuir la contaminació atmosfèrica i el soroll de les àrees urbanes i, alhora, crea dinàmiques saludables per a la societat. Al mateix temps, s’estan utilitzant i recuperant les vies públiques per a l’ús personal en benefici de la salut i el medi ambient.

Anar a la feina, comprar, visitar museus o, simplement, passejar són accions que moltes vegades es poden fer perfectament a peu i són una mostra evident i dinàmica de sensibilització ciutadana sobre les bones praxis per reduir els principals contaminants urbans: el diòxid de nitrogen, i les partícules en suspensió.

La Direcció General de Qualitat Ambiental aposta per iniciatives de mobilitat a peu les quals ja són previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020.

 

Les zones urbanes d’atmosfera protegida són àrees urbanes densament poblades, amb nivells de qualitat de l’aire crítics a causa essencialment de les emissions del trànsit.

Formen part del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire i estan associades a la zona declarada de protecció especial de l’ambient atmosfèric; sense excloure que altres municipis fora d’aquesta zona puguin aplicar aquesta figura.