Les mesures on la Generalitat de Catalunya és l’organisme competent per aplicar-les es distribueixen en 8 àmbits d’actuació i s’agrupen en 14 objectius ambientals. A continuació es relacionen les mesures concretes que ha d’implantar la Generalitat de Catalunya per assolir els objectius de qualitat de l’aire fixats per la Unió Europea:

Afavorir el transvasament de desplaçaments del vehicle privat motoritzat cap al transport públic per carretera i ferroviari, millorant l’oferta de servei, creant aparcaments i millorant l’oferta de títols socials. Les mesures que es despleguen en aquest objectiu són:

TP1. Transvasament modal cap al transport públic per carretera degut a la millora de l’oferta i la intermodalitat

TP2. Transvasament modal cap al transport públic ferroviari degut a la millora de l’oferta i la intermodalitat

TP3. Transvasament modal cap al transport públic degut a la creació i promoció d’aparcaments P&R

TP4. Transvasament modal cap al transport públic per l’oferta de títols socials

TP5. Transvasament modal cap al transport públic urbà en la segona corona metropolitana

TP6. Projecte T-Mobilitat

 

 

Les mesures que es despleguen en aquest objectiu són:

MO1. Impuls de la bicicleta en mobilitat quotidiana.

MO2. Impuls del vehicle elèctric (pur i híbrid endollable)

MO3. Foment d’una major ocupació del vehicle privat

MO4. Planificació de la mobilitat als centres generadors de mobilitat i zones d’activitat econòmica

MO5. Plans de mobilitat urbana (PMU)

MO6. Moto elèctrica un referent a Catalunya

MO7. Promoció de la implantació d’estacions de servei amb combustibles més nets i punts de recàrrega elèctrica

MO8. Promoció de la flexibilitat horària laboral i reunions mitjançant videoconferències

MO9. Gestió dinàmica de la velocitat per reduir la congestió

 

Les mesures que es despleguen en aquest objectiu són:

AV1. Ambientalització de les flotes de vehicles pesants dels serveis públics

AV2. Compra verda de vehicles

AV3. Distintiu flotes de transport

AV4. Reducció del cost del peatge per vehicles nets

AV5. Control als vehicles més contaminants

AV6. Ajuts al foment de l'adquicició de vehicles de baixes emissions per al servei del taxi

AV7. Tarifació als vehicles pesants de transport de mercaderies per l'ús de determinades infraestructures viàries

 

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix els sistemes de prevenció i control de la contaminació emesa per les activitats industrials.

La recent normativa bàsica estatal adoptada en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació i de control de les emissions industrials (Llei 5/2013 de 11 de juny i Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre)  farà que les activitats s’hagin d’adaptar pel que fa al compliment del que s’estableix en quant a les emissions a l’atmosfera a aquest nou ordenament.

La mesura que es desplega en aquest objectiu és:

IN1. Control de les emissions industrials

 

Les mesures que es despleguen en aquest objectiu són:

IN2. Foment de tecnologies energèticament eficients i que redueixen contaminants de la ciutat

IN3. Promoció de l'eficiència energètica a la indústria en el disseny i optimització de processos

IN4. Foment de les inversions ambientals en la indústria

 

Aquest objectiu es desplega en dues mesures:

EN1. Establiment de convenis amb generadors elèctrics

EN2. Implantació d'un model de simulació de la dispersió atmosfèrica de contaminants

Aquest objectiu pretén reduir les emissions originades per la combustió de fonts mòbils associades al trànsit de persones i mercaderies per accedir a l’aeroport. Aquest objectiu es desplega en una única mesura:

AE1. Pla de millora de mobilitat de persones i mercaderies per accedir a l'aeroport.

Aquest objectiu pretén reduir les emissions originades per la combustió de fonts mòbils i fixes associades al trànsit de persones i mercaderies dins de l'aeroport.  Aquest objectiu es desplega en les següents mesures:

AE2. Reducció d'emissions de focus fixos de contaminació atmosfèrica

AE3. Optimització de la utilització de les unitats auxiliars de potència (APUs) de les aeronaus

AE4. Ambientalització dels vehicles i equips de suport a terra que operen a l'interior de l'Aeroport de Barcelona-EL Prat de Llobregat

AE5. Pla de millora d'operativa a terra

 

Informació relacionada

Aquest objectiu es desplega en una única mesura dins de l'àmbit del Port de Barcelona:

PO1. Potenciació del transport ferroviari de mercaderies

 

La Unió Europea ha establert la composició dels combustibles que utilitzen els vaixells així com el fet que s'hagin de controlar les emissions de les xemeneies dels bucs. Per tal d'implementar aquesta mesura cal que se dissenyi un sistema de control i inspecció.

La mesura que desenvolupa aquest objectiu és:

PO2. Gasificació activitats portuaries

 

Aquest objectiu es desplega en les següents mesures:

DS1. Renovació de calderes

DS2. Renovació de finestres, obertures i millora de la protecció solar

DS3. Renovació d'electrodomèstics i enllumenat

DS4. Estratègia catalana de renovació d'edificis

 

Aquest objectiu es desplegarà en les següents mesures:

FC1. Creació de l'impost sobre les emissions de gasos i partícules a l'atmosfera a instal·lacions industrials i de generació tèrmica i elèctrica

FC2. Creació d'un impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial

FC3. Figura impositiva a la contaminació atmosfèrica produïda pels desplaçaments dels vehicles comercials i privats dins la ZPE

FC4. Creació i habilitació de mecanismes de finançament per a la millora de la qualitat de l'aire

 

Per a més informació sobre aquestes i d’altres mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, podeu consultar el document.

Data d'actualització:  13.10.2014