En aquest apartat és fa una descripció tant de les mesures incloses en el “Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera 2013-2016: Plan AIRE”, en endavant “Plan AIRE”, com de les mesures suggerides a l’Estat per part de la Generalitat, que poden tenir una influència directa sobre els nivells de qualitat de l'aire a la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric.

El 12 d’abril de 2013, el Consell de Ministres va aprovar el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmosfera 2013-2016: Plan AIRE, que es deriva del Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que transposa la Directiva 2008/50/CE, que actualitza l’anterior Pla de l’Estat aprovat en data 4 de novembre de 2011.

El Plan AIRE, amb la col·laboració de les administracions autonòmiques i locals implicades, pretén impulsar mesures que actuïn davant dels problemes de qualitat de l’aire. L’objectiu principal és millorar la qualitat de l’aire i al mateix temps protegir la salut de les persones i el medi ambient.

El Plan AIRE conté setanta vuit mesures estructurades per àrees d'actuació per assegurar el compliment dels valors límit de qualitat de l’aire de PM10 i NO2, així com també la reducció simultània de precursors d'ozó troposfèric.

Les mesures del Plan AIRE es distribueixen en 27 mesures horitzontals i 51 mesures sectorials agrupades alhora en objectius específics.

Les mesures horitzontals preveuen millorar aspectes relacionats amb la qualitat de l’aire i incideixen sobre els àmbits de la informació, sensibilització ciutadana, administració, R+D+I i fiscalitat. Les mesures sectorials estan dirigides a reduir les emissions produïdes en sectors concrets com la indústria, la construcció, el transport-trànsit, transport-aeroports, transport-port, agricultura i ramaderia, residencial, comercial i institucional.

L’aplicació de totes les mesures que es recullen en el Plan AIRE no tenen el mateix grau d’interès pel Govern de la Generalitat de Catalunya; són prioritàries les que corresponen al trànsit, el port, l’aeroport i al transport ferroviari de mercaderies i rodalies, ja que són principalment en aquests sectors on la contribució de les emissions de contaminants als nivells de qualitat de l’aire són més importants.

La Dirección General de Tràfico (DGT) ha creat quatre distintius ambientals en funció de l’impacte mediambiental dels vehicles. Els criteris per classificar el parc de vehicles són el resultat d’un llarg i deliberat treball liderat per la DGT i en el que han participat, entre altres organismes, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Són unes etiquetes que permeten identificar visualment mitjançant un codi de colors els vehicles amb menors emissions de contaminants a l’atmosfera (especialment dels òxids de nitrogen (NOX ) i de les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) classificant  els vehicles segons la tecnologia, el combustible i l’any de matriculació.  

L’objectiu és discriminar positivament els vehicles de baixes emissions de contaminants i fa possible l’adopció de polítiques públiques de gestió de la mobilitat per millorar la qualitat de l’aire.

Per als vehicles nous, el distintiu es rep en el moment que es matriculen juntament amb el permís de circulació. Pel cas de vehicles ja matriculats, el distintiu es rep per correu postal.

La seva col·locació és voluntària però com que identifica ràpidament els vehicles de baixes emissions, es recomana que s’adhereixi en l’angle inferior dret del parabrises davanter o a qualsevol altre lloc visible del cotxe.

Aquests distintius classifiquen i graduen el parc més eficient de la següent manera:

Etiqueta ambiental 0 Blau (0 emisions)
Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 (turismes, furgonetes, camions, autocars, autobusos i motos) classificats en el Registre de Vehicles com a vehicle elèctric de bateria  (BEV),  vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila de combustible.

Etiqueta ambiental Eco
Vehicles M1 y N1 (turismes i furgonetes) classificades en el Registro de Vehicle com a vehicles híbrids endollables amb una autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles de gas natural, de gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP).
Vehicles M2, M3, N2 y N3 (camions, autocars i autobusos) classificats en el Registre de Vehicles com a híbrids endollables amb una autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles de gas natural comprimit (GNC), de gas natural liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP).

Etiqueta ambiental C verda
Vehicles M1 y N1 (turismes i furgonetes) classificats en el Registre de Vehicles
com a gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o dièsel EURO 6/VI .
Vehicles M2, M3, N2 y N3 (camions, autocars i autobusos) classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina Euro VI/6 o dièsel Euro VI/6.

Etiqueta ambiental B groga
Vehicles M1 y N1 (turismes i furgonetes) classificats en el Registre de Vehicles
com a gasolina EURO 3/III o Dièsel EURO 4/IV o 5/V.
Vehicles M2, M3, N2 y N3 (camions, autocars i autobusos) classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina Euro IV/4 o V/5 o dièsel Euro IV/4 o V/5

Etiqueta ambiental 0 Blau (0 emisions) i Eco

Etiqueta ambiental 0 Blau (0 emisions) i Eco.

Etiqueta ambiental C verda i B groga

Etiqueta ambiental C verda i B groga.

Informació relacionada

De les al·legacions presentades per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Plan AIRE ha incorporat en la darrera versió aprovada, les següents mesures:

 • La modificació de l’impost de circulació en funció de les emissions del vehicle (NOx, partícules i CO2).
 • Gestió del sistema de generació elèctrica nacional en funció de la qualitat de l’aire durant els períodes d’episodis ambientals.
 • Impuls de l’ús de combustibles alternatius, principalment la gasificació de vaixells i camions que accedeixen al recinte portuari.
 • Incentivar la renovació de vehicles en funció dels seus nivells d’emissió de NOx, partícules i CO2.
 • Modificació de la Llei d’hisendes locals. Deixar a criteri de les comunitats autònomes i de les entitats locals, aplicar mesures  en funció d’una classificació dels vehicles segons el seu potencial contaminador.

Les mesures suggerides a l’Estat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i que no han estat incorporades en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera 2013-2016: Plan AIRE, són les següents: 

 • Revisió de l'impost especial sobre carburants per a vehicles tipus turisme.
 • Modificació de l'impost de matriculació dels vehicles per incentivar la compra de vehicles menys contaminants.
 • Llei del finançament del transport públic.
 • Gestió de peatges interurbans metropolitans amb discriminació positiva en funció de les emissions de contaminants de ciutat (NOx i PM10) generada pels vehicles.
 • Harmonitzar l'aplicació de la Directiva Euroviñeta (2011/76/EU) entre les vies de competència estatal i autonòmica.
 • Agilització de l'arribada del tren de rodalies de RENFE a la terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat de Llobregat.
 • Penalització econòmica als avions que no fan servir la connexió als "fingers" quan estan en plataforma.
 • Establir un llistat dels avions més i menys contaminants per establir taxes fiscals en funció del seu grau de contaminació.
 • Excloure el Plan Nacional Transitori les instal·lacions que emetin contaminants que superin els valors admesos en les zones on hi hagin superacions dels valors de qualitat de l'aire.
 • Fons econòmic per finançar l'execució dels plans autonòmics, municipals i urbans.
Data d'actualització:  21.02.2017