El Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire aprovat el passat mes de setembre ha de permetre assolir els objectius de millora atmosfèrica en el període 2015-2020 tal i com indica l’estratègia europea Clean Air aprovada a principis del 2014.

Per a l’execució de les mesures previstes es requereix que el propi pla garanteixi la sostenibilitat econòmica del seu desenvolupament i, en especial, d’aquelles actuacions que suposen una aposta clara per la innovació tecnològica tant en l’àmbit de la mobilitat com de la indústria i les activitats logístiques, en especial del port i l’aeroport.

Les futures regulacions ambientals al transport terrestre i marítim, al sector industrial i als processos de generació energètica facilitaran l’aplicació de determinades actuacions però de ben segur que caldrà en bona part el suport de l’administració, ja sigui amb incentius, bonificacions o penalitzacions que afavoreixin la transició ràpida cap a unes ciutats amb un aire més net i amb menys soroll.

Amb aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya el passat 17 d’octubre va aprovar la creació del Fons de Protecció de l’Ambient Atmosfèric el qual es nodrirà fonamentalment dels següents recursos:

  • Els ingressos derivats dels impostos ambientals que graven les emissions contaminants a l’atmosfera
  • Sancions imposades per l’administració de la Generalitat, com a conseqüència d’infraccions de la normativa que regula la contaminació atmosfèrica

El Fons es destinarà a finançar

  • Les despeses i les inversions públiques en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric i de millora de la qualitat acústica
  • Les polítiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica

Per tal de garantir la transparència del Fons, tant pel que fa als ingressos com al seu destí prioritari, ja sigui a la indústria, el transport  o a les activitats logístiques; la pròpia llei d’impostos ambientals preveu la creació d’un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental amb una composició que caldrà aprovar per reglament.

 

Data d'actualització:  17.08.2015