• Imprimeix

Distintiu ambiental

Distintius

El distintiu ambiental per a vehicles és un adhesiu que permet identificar visualment els vehicles que emeten menys contaminants a l’atmosfera.

En realitat és la transposició, a través d’una simbologia plasmada en una etiqueta, de la classificació de tots els vehicles en funció de la contaminació que emeten, segons que figura al  Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en función de las emisiones.

El distintiu permet discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient, gestionar la mobilitat a les zones de baixes emissions de les aglomeracions urbanes, i aplicar les restriccions de trànsit en cas d’episodis ambientals de contaminació. És a dir, permet identificar visualment els vehicles que poden circular encara que hi hagi restriccions de circulació per motius ambientals.

Els vehicles més antics i contaminants no poden obtenir el distintiu ambiental. Pel que fa a les motos, actualment només les motos elèctriques la poden obtenir.

Quins tipus de distintiu ambiental de la DGT hi ha?

Hi ha 4 categories diferenciades segons el que contamina el vehicle:

  • Distintiu zero emissions: Són els vehicles 100% elèctrics de bateria, els híbrids endollables amb una autonomia en mode elèctric de més de 40 km i els anomenats vehicles d’autonomia estesa.
  • Distintiu Eco: Híbrids endollables amb menys de 40 km d’autonomia elèctrica, híbrids no endollables, els de gas natural (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP).
  • Distintiu C: Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades des de gener de 2006 (Euro 4, Euro 5 i Euro 6) i dièsel a partir de 2014. Vehicles de més de 8 places i de mercaderies (benzina i dièsel) des de 2005.
  • Distintiu B: Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades a partir de gener de l’any 2000 (Euro 3) i propulsats per dièsel a partir de gener de 2006 (Euro 4 i Euro 5).

Què és la tecnologia Euro dels vehicles?

És la terminologia per designar el nivell tecnològic dels vehicles homologats a la Unió Europea segons el nivell de contaminants que emeten, i està regulat per una normativa europea. Des de 1991 (publicació de la normativa dels vehicles Euro 1) fins ara s’han anat fixant diverses normatives d’homologació cada cop més estrictes. Actualment és vigent la tecnologia Euro 6; això vol dir que tots els vehicles que es vulguin homologar ara a la UE han de complir els seus requisits en emissions de contaminants. En cas de motos és vigent l’Euro 4.

Com puc saber si el meu vehicle té dret al distintiu? Quin distintiu li correspon?

La Dirección General de Tráfico està trametent una carta als propietaris de vehicles amb dret al distintiu ambiental amb instruccions i l’etiqueta que els correspon.

Tanmateix, si encara no heu rebut el distintiu teniu dubtes sobre si us correspon o no tenir-la, podeu consultar-ho a la web de la DGT mitjançant el número de matrícula.

És obligatori posar el distintiu?

La col·locació del distintiu és voluntària. Tanmateix es recomana posar-lo, atès que és un indicador de discriminació positiva que facilita la identificació ràpida dels vehicles menys contaminants.

 

On s’ha de col·locar el distintiu ambiental?

Si el vehicle disposa de parabrises davanter s’ha de col·locar a l’angle inferior dret del parabrises. Si el vehicle no té parabrises es pot posar a qualsevol altra part visible.

Em poden multar si no porto el distintiu?

Caldrà mirar el règim sancionador de cada administració local de tots els municipis que formen la ZBE. Per tant, en qualsevol cas, només podran multar-te si circules per la ZBE amb un cotxe que no té dret a distintiu ambiental.


En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, segons el Decret d’Alcaldia per a l’activació de la Zona de Baixes Emissions Episòdica aprovat amb data 9 de novembre de 2017, al seu article 11 “Règim sancionador”, s’exposa que l’incompliment de les disposicions establertes en aquest Decret d’Alcaldia es sancionarà de conformitat amb l’establert a la Llei sobre el Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial aprovada pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre), amb les ordenances municipals i amb la resta de legislació vigent.

Si pago l’impost de circulació en una província diferent a Barcelona i, per tant, no he rebut el distintiu, puc circular per l’àrea afectada quan es declara episodi ambiental de contaminació?

Caldrà comprovar si el vehicle en qüestió pot circular per l’àrea restringida, consultant la web de la DGT, mitjançant el número de matrícula.

 

Es pot prohibir circular a un vehicle que ha pagat l’impost de circulació?

Sí. Les actuacions proposades no contradiuen jurídicament el dret a circular que pot derivar del pagament de les taxes corresponents. L’anomenat impost de circulació és, en realitat, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que grava la titularitat d’un vehicle, amb independència de la circulació. L’impost no es calcula o modera en funció de la circulació real o esperada, sinó que grava el fet de ser propietari d’un vehicle.

L’impost de circulació, en conseqüència (a pesar de la confusió que pot generar anomenar-lo així en el llenguatge quotidià), tot i ser un requisit legal de la correcta titularitat sobre un vehicle, no dona dret a circular o, millor dit, no exclou l’aplicació de normes que el puguin restringir. De fet, el pagament de l’impost no eximeix de l’obligació de complir amb la Llei de seguretat viarària, al qual el titular del vehicle, tot i haver pagat el tribut, continua subjecte.

Es pot prohibir circular a un vehicle que ha superat la ITV?

Sí. La superació de la ITV no contradiu que es pugui restringir puntualment la circulació de determinats vehicles.

 

Què passa amb els vehicles de fora de l’Estat espanyol? Als turistes els afecta?

Vehicles sense distintiu DGT: en principi no es podran sotmetre a la restricció de circulació, ja que no existeix un sistema harmonitzat europeu de classificació de vehicles. Per tant, no es pot saber en quin rang d’emissions es troben i restringir, eventualment, la circulació dels més contaminants. 

Si he entrat en cotxe a Barcelona i vinc d’una altra província, i el meu cotxe no té distintiu i és un cotxe considerat com a contaminant, puc sortir de l’àrea afectada en situació de declaració d’episodi ambiental?

No, no podràs circular per l’àrea afectada amb el vehicle. Es preveu que podran circular durant els horaris en què no s’apliquin restriccions (a partir de les 20h fins a les 7h del dia següent) i els caps de setmana, des de les 20h de divendres fins les 7h de dilluns, i també durant els dies festius.

Es pot prohibir circular a un vehicle que ha superat la ITV?

Sí. La superació de la ITV no contradiu que es pugui restringir puntualment la circulació de determinats vehicles.

Per què el meu vehicle no té distintiu de la DGT si passo els controls d’emissions dels vehicles a la ITV?

Els  vehicles, per  poder ser  considerats aptes per  circular, prèviament, han  hagut de superar les normatives de la Unió Europea relatives a la homologació i la matriculació vigents en cada moment. Aquestes normatives estableixen, entre d’altres aspectes tècnics, uns límits d’emissió de contaminants a l’atmosfera. Les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV comproven, entre d’altres, que les emissions de cada vehicle s’ajusten als límits originalment aprovats, és a dir que no han variat en relació a quan van sortir de fàbrica.

Els límits d’emissió de contaminants per als nous vehicles que es van homologant i matriculant a la Unió Europea han sofert una reducció espectacular en els últims anys, degut a la millora de les tecnologies anticontaminants. Així, els vehicles més antics, tot i que puguin superar favorablement els controls d’emissions que es fan a les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV, se’ls va aplicar uns límits d’emissió més permissius que els que s’apliquen actualment als vehicles més nous, i per tant tenen unes emissions potencialment més elevades. 

 

Poden les ITV´s modificar el distintiu ambiental d’un vehicle, en el supòsit que s’hagin fet canvis importants en els vehicle?

Ni les ITV’s ni cap altre organisme que no sigui la Dirección General de Tráfico  té potestat per modificar el distintiu que correspon a cada vehicle.

En el supòsit que s’hagin fet canvis importants en el vehicle s’haurà de modificar la fitxa tècnica del vehicle. Si aquesta modificació comporta un canvi de classificació en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en función de las emisiones, s’haurà de tramitar davant la DGT l’obtenció de l’etiqueta.

Les inspeccions de les ITV’s, pel que fa a contaminació atmosfèrica, actualment només controlen l’opacitat de les emissions, però no els contaminants regulats per l’etiqueta. Les ITV’s no poden modificar la categoria d’etiqueta que correspon al vehicle, ni establir si li correspon etiqueta o no.

 

Qui emet el distintiu?

El distintiu l’emet la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, en funció de la contaminació que es calcula que genera un vehicle al circular, en base al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en función de las emisiones. Aquest registre classifica els vehicles  per tipus de vehicle, tecnologia i combustible.

 

 

Quins criteris s’aplica?

En el cas dels vehicles nous el distintiu que correspon a cada vehicle es rep en el moment en que es matriculen, juntament amb el permís de circulació. En el cas dels vehicles que ja estaven en circulació a l’aprovar-se la normativa que regula el distintiu ambiental per a vehicles, la Dirección General de Tráfico està enviant les etiquetes per correu postal als vehicles que hi tenen dret.

 

Què faig si no he rebut el distintiu ambiental?

Si no has rebut el distintiu, l’has perdut o se t’ha deteriorat, pots adquirir-ne un duplicat als diferents punts de venda que ha assignat la Dirección General de Tráfico:

Punts de venda: oficines de Correus 

Consulta la web de Correus, on trobaràs el llistat de les oficines de Catalunya on venen el distintiu ambiental.

Per a més informació

Data d'actualització:  20.11.2017