• Imprimeix

Què és un episodi ambiental?

v

Un episodi ambiental d’alta contaminació de l’aire és una situació en què les condicions atmosfèriques són desfavorables per a la dispersió i la ventilació, la qual cosa fa que la concentració d’algun contaminant augmenti tant que pot arribar a superar els valors límit establerts per la legislació. En el cas de les partícules PM10, aquesta situació la pot provocar, per exemple, una intrusió de pols d’origen africà.

Quan es dona alguna d’aquestes situacions, les zones més afectades solen ser les urbanes, densament poblades, a causa de les elevades emissions sobretot provinents del trànsit rodat. A la conurbació de Barcelona en concret, es va declarar una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, la qual inclou 40 municipis, pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Es poden donar tres escenaris en aquesta situació:

  • avís preventiu
  • declaració d’episodi ambiental per alta contaminació amb restriccions de trànsit (només s’activa pel contaminant NO2)
  • declaració d’episodi ambiental per alta contaminació sense restriccions de trànsit

L’avís preventiu és la fase prèvia a una possible declaració d’episodi ambiental i contempla nivells moderats dels contaminats esmentats, sense que l’episodi ambiental s’hagi de produir necessàriament, i per tant, té l’objectiu d’informar a la població preventivament. En canvi, la declaració d’episodi ambiental per alta contaminació es pot donar quan es preveu que els nivells de contaminació podrien superar el valors límit establert a 48h vista (és el cas de la declaració d’episodi ambiental d’alta contaminació amb restriccions de trànsit), o bé, quan se superin els valors definits en cada cas en més d’una estació per als diferents contaminats, acompanyat d’una situació meteorològica d’anticicló persistent que indiqui que els nivells es mantinguin o augmentin.

Un avís preventiu és la fase prèvia a una possibilitat d’episodi ambiental, sense que el tal episodi s’hagi de produir necessàriament. 

En casos d’avisos preventius, els nivells de diòxid de nitrogen i/o partícules en suspensió són moderats, amb tendència a mantenir-se o augmentar en les hores immediates.

Aquest avís té lloc quan es compleixen els criteris següents:

 

 

Avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació

NO2

 • Quan a més d’una estació de la ZPE, els nivells de contaminació per NO2 superin el valor de 160 µg/m³, de mitjana en una hora; i
• Quan la previsió a 24 hores no indiqui una millora en els nivells. 

PM10

• Quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior sigui superior al valor de 50 µg/m³ a més d’una estació de la ZPE. (Per a la resta de Catalunya s'avaluarà en cada cas); i
• Quan la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 µg/m³.


L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per tal d’evitar un episodi ambiental.

Excepcionalment, es durà a terme un avís preventiu d’episodi ambiental quan una altra situació justificada ho requereixi.

La declaració d’episodi ambiental de contaminació és dóna quan els nivells de contaminació són alts i es preveu que aquests es mantinguin o augmentin.

Aquesta declaració es fa per resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, quan es compleixen els criteris següents: 

 

Criteris de declaració d’episodi ambiental

NO2

• Quan a més d’una estació de la ZPE, els nivells de NO2 siguin superiors al valor límit horari de 200 µg/m³ i la previsió a 24 hores no indiqui una millora en els nivells; o
• Quan una altra situació justificada ho requereixi.

PM10

 • Quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior sigui superior al valor de 80 µg/m³ a més d’una estació de mesurament integrada en la ZPE. (Per a la resta de Catalunya s'avaluarà en cada cas); i 

• Quan la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 µg/m³ .

 • En el cas d’episodis ambientals persistents de partícules PM10, quan els nivells de la mitjana diària siguin superiors a 50 µg/m³ durant més de 3 dies a més d’una estació de la ZPE, i la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 µg/m³. 


Durant els episodis ambientals que dificulten la dispersió de contaminants, es defineixen una sèrie de mesures destinades a reduir les emissions de diòxid de nitrogen i partícules de diàmetre inferior a 10 micres.

Excepcionalment, es declararà un episodi ambiental quan alguna altra situació justificada ho requereixi.

Data d'actualització:  28.11.2017