imatge_campanya1

Les campanyes de control de vehicles més contaminants, formen part d’una de les mesures que configuren el Pla d’actuació per a la millora de qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Són campanyes destinades a mesurar els “fums negres” que emeten els vehicles i així controlar que aquests no superin els límits d’opacitat establerts. Els vehicles susceptibles de ser controlats seran els turismes, furgonetes, camions i autobusos amb motor d’encesa per compressió (cicle Diesel). 

L’objectiu d’aquesta mesura és detectar els vehicles més contaminants que circulen pels 40 municipis declarats zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, i requerir o aconsellar la seva reparació per reduir les emissions i així contribuir en la millora de la qualitat de l’aire. La mesura també té una vessant de sensibilització, educació i formació amb l’objectiu de donar a conèixer a la població la problemàtica específica que comporta la contaminació per partícules de diàmetre superior a 10 micres i els òxids de nitrogen en les zones urbanes.

Es desplaça una petita unitat mòbil amb els aparells de mesura degudament instal·lats en el seu interior al punt de mesura del municipi. Els agents locals seran els encarregats de dur a terme els mesuraments, aquests aturaran el vehicle, introduiran les dades del vehicle al software de mesura, col·locaran la sonda de mesura al tub d’escapament del vehicle i procediran amb la mesura d’opacitat mitjançant el mètode d’acceleració lliure (motor desembragat i passant de la velocitat del ralentí a la velocitat de desconnexió).

Un cop realitzada la mesura s’entregarà al conductor una còpia del resultat de la mesura i un tríptic informatiu sobre les campanyes d’opacitat.

Les campanyes deixen oberta l’opció a l’ajuntament, poder sancionar o no a aquells conductors de vehicles que incompleixin amb els límits d’opacitat. En el cas que un vehicle superi els valors límit, se li notifica que disposa de 15-20 dies per presentar factura de reparació i certificat del taller o ITV, demostrant que compleix amb els límits establerts. El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, han signat un conveni de col·laboració per facilitar al ciutadà la ubicació d’aquells tallers autoritzats que poden certificar i mesurar els valors d’opacitat dels vehicles. A la pàgina web www.gremibcn.com es pot consultar els tallers col·laboradors. En cas que no es presenti el nou certificat d’emissions, s’iniciarà el tràmit de la sanció per part de l’ajuntament. 

Si es decideix no sancionar, en cas que el resultat de la mesura sigui desfavorable, s’aconsellarà al conductor que porti el vehicle al taller per solucionar el problema.

Les mesures d’opacitat es realitzaran amb instrumentació que haurà d'acomplir amb l’Ordre ITC/3749/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre els instruments destinats a mesurar l’opacitat i determinar el coeficient d’absorció lluminosa dels gasos d’escapament dels vehicles equipats amb motor d’encesa per compressió (BOE 294, de 09.12.2006).

campanya_vehiclesbruts
Data d'actualització:  19.05.2014