• Imprimeix

Valors legislats de la qualitat de l'aire

La legislació en matèria de contaminació atmosfèrica defineix i estableix objectius de qualitat de l'aire, i limita les emissions a l'atmosfera d'agents contaminants.

La legislació de referència per a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la següent:

Normativa europea

  • Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics de l’aire ambient.
  • Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.
  • Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, per la que es modifiquen variïs annexes de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, en les quals s’estableixen les normes relatives als mètodes de referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per a l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient.

Normativa estatal

  • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
  • Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
  • Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
  • Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
  • Correcció d’errors del Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire.

Normativa catalana

  • Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient Atmosfèric.
  • Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983.
Data d'actualització:  13.06.2017