• Imprimeix

Zones de qualitat de l'aire (ZQA)

Les Zones de Qualitat de l'Aire (ZQA) que tenen com a objectiu que les mesures que es fan en una zona siguin representatives de la qualitat de l'aire de tota l'àrea que la comprèn. Per això cal que la superfície que la forma sigui homogènia respecte a l'orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum d'emissions industrials i de trànsit.

Document 1: Delimitació de zones de qualitat de l'aire (ZQA)
En aquest document es descriu el procediment que s'ha aplicat a Catalunya per caracteritzar i delimitar el territori en zones de qualitat de l'aire. Dins d'aquestes zones hi ha diferents tipus d'àrees amb nivells d'immissió equivalents.

De manera breu, en la delimitació de zones s'han considerat:

En primer lloc, les condicions de dispersió dels contaminants, que depenen bàsicament de la climatologia i l'orografia. Aquestes perduren invariables en períodes llargs de temps i afecten a una extensió gran del territori.

En segon lloc, les emissions, que poden canviar ràpidament en el temps i l'espai. És el cas d'instal·lació o tancament de focus emissors o bé amb el desenvolupament urbà de infraestructures.

En cadascuna de les zones obtingudes es troben diferents àrees d'acord amb les emissions existents en cada punt del territori. La manera de distingir les diferents àrees consisteix a caracteritzar el territori en dos nivells segons siguin l'ocupació del sòl (nivell 1: àrees urbanes, suburbanes o rurals) i el tipus de fonts emissores que afecten les àrees (nivell 2: àrees de trànsit, industrials o de fons)

 ZQAAglomeracióNúmero municipis Superfície km²  Població hab.  (1)Densitat hab/km²  Punts de mesurament
XVPCA (2)
1 Àrea de Barcelona
19
343
2.838.833
8.267
31
2 Vallès - Baix Llobregat
62
1.180
1.408.429
1.194
24
3 Penedès - Garraf
No
70
1.421
463.915
327
10
4 Camp de Tarragona
No
50
997 435.121 437
10
5 Catalunya Central
No
85
2.763
286.968
104
7
6 Plana de Vic
No
38
801
147.264
184 5
7 Maresme
No
33
503
521.517
1036
5
8 Comarques  de Girona
No
117
3.683
408.827
111 8
9 L'Empordà
No
85
1.349
262.000
194
3
10 Alt Llobregat
No
51
2.095
63.664
30
2
11 Pirineu Oriental
No
52
2.792
63.088
23
2
12 Pirineu Occidental
No
33
3.003
25.727
9
1
13 Prepirineu
No
26
2.468
22.579
9
2
14 Terres de Ponent
No
146
4.708
369.298
78
3
15 Terres de l'Ebre
No
80
4.001
201.673
50
14


1. Dades obtingudes del MuniCat per al 2014 (http://municat.gencat.cat/)
2. Els punts on hi ha mesuraments manuals i automàtics només es compten una vegada. S'han considerat els punts de mesurament de l'EMEP

Data d'actualització:  11.11.2015