Gràfic informatiu

Un model de qualitat de l’aire és una representació matemàtica que aglutina i sintetitza tots els factors que intervenen en la qualitat de l’aire: condicions meteorològiques (vent, pluja, temperatura, etc...), mobilitat, així com els principals focus emissors de contaminants.

La combinació de tots aquests elements donen com a resultat la distribució espacial i l’evolució temporal de la concentració dels contaminants.

En general, un model de dispersió dels contaminants atmosfèrics està constituït per un mòdul meteorològic, un mòdul d’emissions i un mòdul fotoquímic o de transport/dispersió dels contaminants. 

Quines són les finalitats dels models? 

  • Complementar les mesures in situ de les estacions XVPCA (Xarxa Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica).
  • Proporcionen una cobertura espacial més gran que la xarxa d’estacions de mesurament: poden estimar la qualitat de l’aire en qualsevol punt, fet que fa reduir els costos associats a la infraestructura d’estacions.
  • Predir la qualitat de l’aire dels diferents contaminants per ZQA (Zones de Qualitat de l’Aire) que són territorialment representatives.
  • Veure el comportament dels diferents contaminants a escala local, en funció de les condicions meteorològiques.
  • Dissenyar plans i programes per garantir el compliment dels objectius de qualitat de l’aire.
  • Estudiar i analitzar la contribució de les diferents fonts i processos que afecten els contaminants i determinen els nivells de qualitat de l’aire. 


Operativa de models per pronosticar la qualitat de l'aire 

Abast espacial: Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona

Abast temporal: 48 hores

Paràmetres: Vent, temperatura, capa de barreja (PBL Heigh); diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)

aramis

Informació relacionada

Abast espacial: Europa, Península Ibèrica, Catalunya

Abast temporal: 48 hores

Paràmetres: monòxid de nitrogen (NO), diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres (PM2.5), monòxid de carboni (CO), compostos orgànics volàtils (COV) i diòxid de sofre (SO2)

caliope

Informació relacionada

Model urbà d’alta resolució que projecta el pronòstic de qualitat de l’aire a diferents carrers de Barcelona. Es pot observar amb una resolució molt detallada la correlació entre els carrers més transitats i els que presenten nivells més elevats de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió (NO2 i PM10).

Abast espacial: ciutat de Barcelona

Abast temporal: 48 hores

Paràmetres: diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10)

BCN regional

Informació relacionada

Model que serveix per quantificar les intrusions de pols en suspensió procedents del nord d’Àfrica i preveure l’augment de partícules en suspensió associades a aquestes adveccions

Abast espacial: Hemisferi Nord, Àsia, Europa/medierrani

Abast temporal: 120 hores /5 dies

Paràmetres: pols en suspensió (concentració, càrrega, deposició seca, deposició humida, aerosols i altres variables estrictament meteorològiques).

Skiron

Informació relacionada

Model que permet visualitzar la distribució, extensió i intensitat de les intrusions de pols en suspensió a les diferents àrees atmosfèriques del planeta a escala més global que l’SKIRON.

Abast espacial: latitud 25ºW a 60ºE/ longitud 0º a 65ºN. Zones on s’originen les intrusions (bàsicament deserts del nord d’Àfrica, Orient Mitjà..) cap a les principals àrees de transport a causa dels fluxos atmosfèrics a les capes altes.

Abast temporal: 72 hores

Paràmetres: pols en suspensió (deposició i concentració)

Abast espacial: nord d’Àfrica- Europa/ Sàhara/ Espanya i Àsia

Abast temporal: 72 hores

Paràmetres: pols en suspensió (deposició i concentració)

DREAM

Informació relacionada

Abast espacial: global, Europa i França

Abast temporal: 48 hores

Paràmetres: diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3)

PREVAIR

Informació relacionada

Data d'actualització:  09.11.2016