• Imprimeix

Les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica

um
Les unitats mòbils són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. Complementen l'abast de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), ja que permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l'aire en llocs on no hi ha vigilància de la xarxa.

Tant les estacions de la XVPCA com les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica mesuren els nivells de concentració a l'aire dels diferents contaminants que respirem, és a dir, els nivells d'immissió. Permeten vigilar la qualitat de l'aire en un indret i un temps determinats, per poder emprendre així les mesures necessàries per millorar-la.

La combinació dels nivells d'immissió i els paràmetres meteorològics permet localitzar l'origen dels contaminants. Ni les unes ni les altres mesuren els contaminants que emet una xemeneia o un tub d'escapament, cosa que es coneix com a nivells d'emissió.

Les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica permeten:

- Conèixer la qualitat de l'aire de manera directa en zones que no disposen de vigilància de la XVPCA
- Elaborar estudis d'avaluació de l'impacte de determinades emissions atmosfèriques
- Quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un indret i un temps determinats en cas de situacions accidentals
- Avaluar la ubicació més idònia per a la instal·lació d'una estació fixa
- Obtenir dades per a estudis concrets (auditories, instal·lacions d'activitats, etc.)
- Fomentar l'educació ambiental sobre la contaminació atmosfèrica organitzant visites educatives per a escoles

Utilitats 2

Les unitats mòbils permeten mesurar en continu els principals contaminants atmosfèrics i veure en quines condicions meteorològiques es donen.

Analitzadors automàtics

Els analitzadors automàtics permeten obtenir mesuraments d'un contaminant en temps real. Els contaminants que es determinen són:

- Diòxid de sofre (SO2)
- Òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx)
- Ozó (O3)
- Sulfur d'hidrogen (H2S)
- Monòxid de carboni (CO)
- Fracció PM10 del material particulat
- Compostos orgànics volàtils automàticament (COV)

Analitzadors manuals

Els analitzadors manuals permeten captar una mostra, que posteriorment ha de ser analitzada en un laboratori. Els contaminants que es determinen són:

- Fracció PM10 del material particulat
- Compostos orgànics volàtils manualment (COV); habitualment es determina benzè
- Metalls pesants de la fracció PM10; normalment arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni) i plom (Pb)

Les unitats mòbils també disposen d'una estació meteorològica completa que mesura els paràmetres següents:

- Velocitat del vent (m/s)
- Humitat relativa (%)
- Precipitació (mm)
- Direcció del vent (º)
- Temperatura (ºC)
- Pressió atmosfèrica (mb)
- Radiació solar (W/m2)

Com són?

Els vehicles són de tipus furgó en versió llarga i sostre hiperelevat amb carrosseria isoterma i condicionada de manera que l'interior es converteix en un laboratori de treball on es munten els equips, els sistemes auxiliars i el mobiliari. Tenen les mides següents: 5,8 m de llarg, 1,7 m d'ample i 2,1 m d'alt.

Requisits d'ubicació

- Ubicació no apantallada, representativa de la qualitat de l'aire que respira la població i no localitzada prop d'un focus emissor
- Connexió al corrent elèctric monofàsic altern de 220 V i a 8,8 kW de potència
- Cobertura de telefonia mòbil

Qui pot sol·licitar les unitats mòbils?

- Ajuntaments
- Consells comarcals
- El Departament de Territori i Sostenibilitat
- Altres organismes que ho justifiquin

Com se sol·liciten les unitats mòbils?

Cal enviar una sol·licitud per escrit especificant-ne el motiu a:

Secció d'Immisions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel.: 93 444 50 00
Fax: 93 419 31 45

Data d'actualització:  13.04.2016