• Imprimeix

Què és l'Índex Català de Qualitat de l'Aire?

L'ICQA és el sistema d'informació pública de l'estat de la qualitat de l'aire implantat a Catalunya des del gener de 1995.

A Catalunya, la vigilància de la qualitat de l'aire es duu a terme mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquestes estacions mesuren la concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics, és a dir, els nivells d'immissió. La xarxa no té la funció de controlar els focus emissors de contaminants sinó la de vigilar la qualitat de l'aire que respirem.

Informar dels resultats de totes aquestes estacions de mesurament i fer-ho per a cadascun dels contaminants és una tasca feixuga i sovint de difícil comprensió per la quantitat d'informació tècnica que requereix. La informació pública sobre la qualitat de l'aire a Catalunya s'ha caracteritzat, durant molt de temps, per ser una informació rigurosa i científicament correcta però de difícil interpretació per al gran públic.


L'ICQA vol ser l'eina que ens permeti informar tothom de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat de l'aire que respirem, que garanteixi amb efectivitat el dret que tenim tots els ciutadans d'accedir a la informació ambiental. Tot i això, cal esmentar que aquest és un índex indicatiu que té com a objectiu que la població disposi d'informació sobre l'estat de la contaminació atmosfèrica. Avantages de l'ICQA respecte als sistemes convencionals d'informació:

Informació convencional

 • Informació altament tècnica
 • Informació centrada en els nivells d'immissió, en el grau de contaminació
 • Informació separada per a cadascun dels contaminants controlats, la concentració mesurada de cadascun d'ells
 • Informació de la mitjana setmanal, cosa que no permet apreciar els canvis diaris, força variables, i que pot emmascarar dades significatives
 • Informació que no integra en si mateixa les actuals normatives comunitàries


Índex Català de la Qualitat de l'Aire

 • Informació fàcilment comprensible per tothom
 • Informació centrada en la qualitat global de l'aire
 • Informació de la qualitat de l'aire integrada en una sola xifra que pondera l'aportació de la concentració mesurada de cadascun dels contaminants a la qualitat global de l'aire
 • Informació de la qualitat de l'aire per a cada un dels dies i la mitjana setmanal. Possibilitat de seguir amb facilitat l'evolució de la qualitat de l'aire
 • Informació que integra en si mateixa les actuals normatives comunitàries

L'ICQA tradueix a una mateixa escala (escala dels efectes sobre la salut de les persones o escala de l'ICQA) les concentracions de cada un dels contaminants mesurats. La relació d’indicadors que s’ha establert entre els nivells d’immissió i l’ICQA es troba a la taula 1.

Així, la qualitat de l’aire serà bona, regular o pobre depenent del valor d’ICQA assolit, i per tant, la classificació de la qualitat de l’aire segons l’ICQA és la que s’expressa a la taula 2.

taula icqa

Taula 1

icqa2

Taula 2

L'Índex Català de Qualitat de l'Aire es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). S'utilitzen per al càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió del monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10). L’ICQA és una xifra única i sense unitats que pondera l'aportació dels diferents contaminants mesurats (CO, NO2, SO2, O3 i PM10) a la qualitat global de l'aire. És, per tant, un indicador especialment pensat per informar el gran públic.

El càlcul es fa de la manera següent:

 • Es calcula l’ICQA a partir de la concentració de cada un dels contaminants, tenint en compte la correspondència segons la taula de l’apartat anterior.
 • Es tria l'ICQA amb valor més baix (valor més proper a zero o negatiu) i aquest serà el valor de l'ICQA d'aquell dia per aquell punt de mesurament.

L'ICQA, per tant, no és una mitjana: l'ICQA d’un dia és l'ICQA que esdevé del contaminant que hagi produït una major afectació desfavorable sobre la qualitat de l'aire aquell dia. L'ICQA es calcula per a tots els punts de mesurament que tenen equips automàtics, tot i que en alguns no es mesurin els 5 contaminants que el determinen.

Exemple: 

El dia D, el nivell d'immissió més alt mesurat del contaminant A és x, que correspon a un ICQA A i el nivell més alt detectat del contaminant B és y, que correspon a un ICQA B.

L'ICQA del dia D és ICQA B, el més baix.

Hi ha contaminants que, a igual concentració, afecten més la salut que d'altres. En l'exemple, el contaminant A és més perjudicial perquè amb menys concentració pot assolir un ICQA més negatiu.

Gràfic
 • Un ICQA negatiu significa que, com a mínim, un dels contaminants mesurats ha ultrapassat el nivell límit d'immissió fixat per la normativa vigent actualitzada, i per tant, la qualitat de l’aire en aquell punt de mesurament serà POBRE.
 • Un ICQA igual a zero o positiu significa que els 5 contaminants que determinen l'ICQA estan presents a l'aire en concentracions inferiors als valors límit, i per tant, la qualitat de l’aire en aquell punt de mesurament serà REGULAR o BONA.


Així, a partir del valor numèric de l'ICQA es defineix l’estat de la qualitat de l'aire. Quan més alt és el valor de l'ICQA, més bona és la qualitat de l'aire.

L'ICQA s'ha d'interpretar com un indicador orientatiu de la qualitat de l'aire adreçat especialment al públic general. Els tècnics, òbviament, hauran de tenir en compte altres factors com ara les sinergies entre contaminants, l'efecte de substàncies no mesurades, la presència de compostos no perjudicials però sí molestos, etc.

Per conèixer els nivells de contaminació de CO, NO2, SO2, O3 i PM10, mesurats per les estacions automàtiques de la XVPCA, podeu consultar la pàgina web següent:

 

Data d'actualització:  29.07.2015