Estat actual:

Estat actual

L’ozó troposfèric a Catalunya.