• Imprimeix

Principals contaminants

Un contaminant és el nom que rep tota substància aliena a la composició de l'atmosfera que passa a ella i roman durant un cert temps. També s'inclou dins d'aquesta categoria totes aquelles substàncies que conformen l'atmosfera però que es presenten en concentracions superiors a les naturals.

Aquestes substàncies no són sempre d'origen antropogènic; accions naturals com erupcions volcàniques i tempestes de sorra, entre d'altres, poden provocar episodis de contaminació atmosfèrica. Així i tot, quan es parla de contaminació atmosfèrica es fa referència a accions d'origen antropogènic.

Alguns dels contaminants que s'estudien en aire són:

- Partícules: segons la mida, són sedimentables (> 30 µm), partícules en suspensió (< 30 µm), partícules respirables (< 10 µm), o fums (< 1 µm).
- Compostos de sofre: SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs
- Compostos de nitrogen: NO, NO2, NOx, NH3
- Compostos de carboni: CO, CO2, CH4, HCT
- Halògens i compostos halogenats: Cl2, HCl, HF, CFC
- Oxidants fotoquímics: O3, peròxids, aldehids

Segons el seu origen es poden classificar en:

- Primaris: Procedents directament de les fonts d'emissió

- Secundaris: Originats a l'atmosfera a partir de diferents processos i reaccions dels contaminants primaris.

En les taules següents es mostren les característiques i les fonts principals dels contaminants més importants que es mesuren actualment.

Per més informació sobre d’altres fonts emissores i els seus factors d’emissió es pot consultar The EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook de l'Agència Europea de Medi Ambient.

SO2 (diòxid de sofre)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas incolor i d'olor forta i sufocant
 • En una atmosfera humida es transforma en àcid sulfúric i causa la deposició àcida
 • A partir de concentracions >0.1 ppm es produeix una important reducció de la visibilitat
 • Refineries de petroli
 • Transport: principalment vehicles de gasoil
 • Centrals tèrmiques
 • Combustió de carburants: líquids i sòlids
 • Cimenteres
NO2 (diòxid de nitrogen)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas de color amarronat i d'olor irritant
 • Tòxic a altes concentracions
 • Intervé en la formació de la boira fotoquímica
 • Transport
 • Centrals tèrmiques
 • Combustió de carburants: gas natural, líquids i sòlids
 • Incineradores
 • Cimenteres
 • Fàbriques de vidre
 • Refineries
O3 (ozó)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas incolor i d'olor agradable
 • Molt oxidant i irritant
 • És un contaminant secundari, és a dir, no és emès per cap focus
 • D'origen fotoquímic, és a dir, es forma per l'acció de la llum solar i en presència d'òxids de nitrogen i hidrocarburs
H2S (sulfur d'hidrogen)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas incolor i amb forta olor (olor a ous podrits)
 • Límit olfactible molt baix (a partir de 2 ppb)
 • Tòxic a altes concentracions i a exposicions curtes de temps
 • Fabricació de pasta de paper
 • Refineries
 • Indústria de curtits
 • Depuradores d'aigües residuals
CO (monòxid de carboni)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas inodor i incolor
 • Tòxic a altes concentracions i a exposicions curtes de temps
 • Gran indicador del trànsit
 • Transport: principalment vehicles de gasolina
 • Centrals tèrmiques
 • Combustió de carburants: gas natural, líquids i sòlids
 • Incineradores
 • Cremacions agrícoles
 • Refineries
 • Cimenteres
 • Fàbriques de vidre i de ceràmica
Material particulat
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Partícules sòlides i/o líquides que entren a l'atmosfera procedents de fonts naturals i antropogèniques.
 • PM10 fracció de la matèria particulada en suspensió que passa a través d'un capçal selectiu de mida amb una eficiència de tall del 50% per a un diàmetre aerodinàmic de 10 µm.
 • PM2.5: fracció de la matèria particulada en suspensió que passa a través d'un capçal selectiu de mida amb una eficiència de tall del 50% per a un diàmetre aerodinàmic de 2.5 µm.
 • Trànsit
 • Fonts estacionàries de combustió: calefacció domèstica, industria, incineració de residus industrials i urbans i centrals tèrmiques de combustibles fòssils.
 • Construcció, pedreres i mineria.
 • Cimenteres
 • Indústria ceràmica
 • Foneries
 • Focs forestals i agrícoles
 • Agricultura
Metalls (Ni, Cd, As, Pb)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
Es determina el Níquel (Ni), Cadmi (Cd) Arsènic (As) i Plom (Pb) presents en la fracció PM10 del material particulat.  
1- Plom: és un element d'alta densitat, flexible i mal·leable. Presenta un gran nombre de aplicacions industrials, tant en la seva forma elemental com els seus compostos i aliatges.

1 - Plom

 • Mineria
 • Fosa, producció, ús, reciclatge i eliminació de productes amb plom.
 • Crema de fusta i combustibles fòssils.
2- Níquel: és un element molt abundant en el nucli de la Terra però menys abundant en l'escorça terrestre. Presenta un gran nombre de aplicacions industrials.

2- Níquel

 • Combustió
 • Operacions metal·lúrgiques a alta temperatura.
 • Operacions de producció de níquel primari.
3- Cadmi: és un element poc abundant en l'escorça terrestre. Es presenta associat principalment amb zinc, plom i coure i es produeix principalment com a subproducte de la indústria del zinc.

3- Cadmi

 • Combustió
 • Processos de producció de zinc, coure i plom.
 • Restes d'incineració.
 • Producció de ferro i acer.

4- Arsènic: presenta una gran varietat de compostos inorgànics i orgànics.

4- Arsènic

 • Transit i altres font mòbils.
 • Producció d'energia.
 • Calefacció domèstica.

 

Benzè
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques

Es un hidrocarbur aromàtic, de fórmula molecular C6H6. Es un líquid incolor a temperatura ambient. Es un compost orgànic volàtil.

 • Transit i altres font mòbils.
 • Producció d'energia.
 • Calefacció domèstica.
Cl2 (clor)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas de color groc-verdós i d'olor sufocant
 • Tòxic a altes concentracions
 • Petroquímiques
 • Indústria química
HCl (clorur d'hidrogen)
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas incolor d'olor intensa i irritant
 • Petroquímiques
 • Indústria química
 • Processos de neteja i decapat de metalls
 • Incineradores
Hidrocarburs Aromàtics Policíclics
CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques

Constitueixen un grup de compostos que es caracteritzen per tenir dos o mes anells aromàtics formats integrament per carboni i hidrogen. Les propietats fisicoquímiques varien considerablement i depenen de cada compost en concret. Algun són semivolàtis la qual cosa fa que es distribueixin entre l'aire, l'aigua i el sòl seguint fenòmens de deposició i revolatilització.

 • Industrials: processos de fosa, producció d'alumini primari i conservació de la fusta.
 • Domèstiques: associada a combustibles fòssils (fusta i carbó).
 • Trànsit.
 • Agricultura.


En la següent taula només es mostren les principals fonts emissores contaminants a l'aire i els contaminants més significatius que emeten. Per tant això no exclou l'existència d'altres fonts emissores i emissions de més contaminants de forma menys important.

 

Principals fonts emissores antropogèniquesSO2NO2COH2SCOV'sHClCl2PSTPbAltres metalls pesants
Centrals tèrmiques x x x         x    
Cimenteres x x x         x    
Cremacions agrícoles     x         x    
Depuradores d'aigües residuals       x x          
Extracció d'àrids i mineria               x    
Fàbriques de ceràmica   x x         x x  
Fàbriques de vidre x x x         x   x
Fabricació de pintures         x          
Fabricació de pasta de paper       x       x    
Foneries               x x x
Incineradores   x x     x   x   x
Indústria de Curtits       x x          
Indústria química         x x x      
Indústria que utilitza disolvents         x          
Plantes asfàltiques               x    
Processos de combustió:
 • gas natural
  x x              
 • combustibles líquids i sòlids
x x x         x    
Processos de molturació               x    
Refineries x x x x x     x    
Transport:
 • gasolina
  x x   x     x    
 • gasoil
x x     x     x    
 • GLP
  x x   x     x    
 • GN
  x x         x    
 • Biodiesel
  x x   x     x    
 • Bioetanol
  x x         x    
Data d'actualització:  04.03.2009