• Imprimeix

Definicions

- Compostos Orgànics Volàtils: Compostos orgànics que a una temperatura de 20º C tenen una pressió de vapor de 0,01 kPa o més, o una volatilitat equivalent en les condicions particulars d'ús. S'inclou la fracció de creosota que sobrepassa aquest valor de pressió de vapor a 20º C

- Consum: Totalitat de dissolvents orgànics utilitzats en una instal·lació, en un any natural, excloent-ne els dissolvents recuperats per a la seva reutilització posterior

- Dissolvent orgànic: Compost Orgànic Volàtil que s'utilitza sol o en combinació amb altres agents, sense patir cap canvi químic, per dissoldre matèries primeres, productes o materials residuals, o s'utilitza com a agent de neteja per dissoldre la brutícia, com a dissolvent, com a mitjà de dispersió, com a modificador de la viscositat, o com a agent tensioactiu, plastificant o protector

- Emissions difuses: Tota emissió, no continguda en gasos residuals, de compostos orgànics volàtils a l'aire, sòl o aigua, així com, si no s'indica el contrari a l'annex II, els dissolvents continguts en qualsevol producte. S'inclouen les emissions no capturades alliberades a l'ambient exterior per les finestres, portes, respiradors i obertures similars

- Emissions de Gasos residuals: Tota descàrrega gasosa final a l'aire que conté compostos orgànics volàtils o altres contaminants procedents d'una xemeneia o equip de reducció. El cabal volumètric s'ha d'expressar en m3/h en condicions normals

- Emissions totals: Suma de les emissions difuses i de les emissions de gasos residuals

- Instal·lació existent: Instal·lacions incloses a l'annex 1 de la Llei 16/2002(IPPC), en funcionament a 1 de juliol de 2002. Resta d'activitats: en funcionament a 1 de febrer de 2003 (o amb l'autorització/llicència sol·licitada a 1de febrer de 2003 i que hagi entrat en funcionament abans de l'1 de febrer de 2004)

- Instal·lació petita: Tota instal·lació inclosa a la zona de llindars mínims dels punts 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 de l'annex II A del Reial decret 117/2003 i, per a la resta d'activitats d'aquest annex, aquelles que tinguin un consum de dissolvents inferior a 10 tones/any

- Modificació substancial: Qualsevol canvi que a criteri de l'òrgan competent pugui tenir repercussions importants o perjudicials sobre la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient, i en tot cas la modificació de la capacitat nominal que suposi un increment de les emissions de COV > 25% (per a instal·lacions petites) i la modificació de la capacitat nominal que suposi un increment de les emissions de COV > 10% (per la resta d'instal·lacions).

Data d'actualització:  04.03.2009