• Imprimeix

Regulació de compostos orgànics volàtils

L’ús de dissolvents orgànics produeix emissions de compostos orgànics volàtils que poden ser perjudicials per a la salut de les persones i del medi ambient per la seva toxicitat i per la seva contribució a la formació d’oxidants fotoquímics. A més, alguns d’aquests productes també causen molèsties per olors.

Per prevenir o reduir aquests impactes, l’any 1999 la Unió Europea va aprovar la normativa que afecta a determinats establiments si utilitzen dissolvents en quantitats importants (empreses d’arts gràfiques, indústries farmacèutiques, fabricants d’automòbils, etc.) i també a activitats més petites o comercials com les tintoreries, (Directiva 1999/13/CE actualment derogada per la Directiva 2010/75/CE).

L’objectiu és que les instal·lacions afectades redueixin el consum de dissolvents en el procés productiu i en substitueixen aquells classificats com a mutàgens i/o cancerígens. En la majoria dels casos es busquen alternatives amb productes exempts de dissolvent o que en tenen un contingut més baix, mentre que en, altres ocasions, es redueix l’emissió de compostos orgànics volàtils a l’atmosfera procedents dels dissolvents amb l’aplicació de bones pràctiques ambientals o millorant els seus sistemes de tractament d’emissions.

La Normativa europea es transposa en el Reial decret 117/2003 i limita les emissions de compostos orgànics volàtils en les instal·lacions afectades que han de presentar anualment un balanç de dissolvents amb la informació necessària per:

  • Demostrar el compliment dels valors límit d’emissió i de la resta d’obligacions derivades, dels requisits del sistema de reducció o de l'aplicació de les millors tècniques disponibles.
  • Identificar noves opcions de reducció de consum com l’ús de productes amb baix contingut en dissolvents o exempts dels mateixos.
  • Possibilitar la informació al públic sobre consum de dissolvents, límits d'emissió i compliment de la Normativa.