• Imprimeix

Guia d’emissions per als permisos ambientals

El Servei de Vigilància i Control de l’Aire amb la Secció d’Emissions s’encarrega entre d’altres funcions, de vigilar, inspeccionar, i fixar les prescripcions tècniques i límits d’emissió als focus emissors a l’atmosfera a les activitats que generen emissions a l'aire. Així mateix, s’encarrega de proposar instruccions tècniques i criteris relacionats amb la prevenció i el control de les emissions de contaminants a l'aire i promoure’n actuacions de sensibilització per a la prevenció d’aquestes emissions. A tal efecte, s’ha elaborat internament un document guia per atendre aquestes funcions.

Amb la Guia d’emissions a l’atmosfera per establir les prescripcions tècniques als permisos ambientals es vol assolir l’objectiu de facilitar l’elaboració dels permisos ambientals pel que fa a les emissions a l’atmosfera de les activitats potencialment contaminants per tal d’establir valors límit d’emissió i prescripcions tècniques.

L’aplicació de la normativa en matèria de control de les emissions a l’atmosfera en els permisos ambientals de les activitats és una tasca que comporta una feina de síntesi i interpretació que pot resultar complexa per als diferents tècnics que l’han d’efectuar. La participació de diverses administracions en l’atorgament dels permisos ambientals fa que, a més, l’aplicació de la normativa pugui no ser homogènia.

Així, aquesta guia sorgeix per facilitar l’aplicació de la norma­tiva en matèria d’emissions a l’atmosfera, però sobretot per la voluntat - fent un exercici de transparència - de fer públics els diferents criteris interns de la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, de manera que siguin a l’abast dels tècnics de les diferents administracions, enginyeries, consultories ambientals i de les mateixes activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.

La complexitat de la matèria en relació amb les emissions industrials fa imprescindi­ble disposar d’una guia que faciliti i orienti als tècnics sobre valors d’emissió i prescripcions tècniques aplicables als diferents sectors industrials. Així doncs, la publicació d’aquesta guia (conjuntament amb els documents que ha de servir de models base per als informes) respon a la voluntat de millorar les eines de consulta a l’abast dels tècnics de les diferents administracions.

Data d'actualització:  20.06.2018