• Imprimeix

Tràmits

Per tal de tramitar el llibre de registre, cal que s'efectuï des de Tràmits gencat:

Informació relacionada

Les instal·lacions han de trametre anyalment a l'Administració les dades necessàries perquè aquesta pugui comprovar el compliment dels requisits del RD 117/2003. Aquesta informació es pot facilitar mitjançant el Pla de gestió de dissolvents.

Aquelles instal·lacions on es realitzen alguna de les activitats incloses als grups A i B del catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (CAPCA) de l'annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, i que no estiguin subjectes al règim d'autorització ambiental o llicència ambiental de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, han de sol·licitar l'autorització d'emissions.

Aquelles instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats incloses al grup C CAPCA, i que no estiguin subjectes al règim d'autorització ambiental, llicència ambiental o comunicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, han d'efectuar una notificació d’emissions a l'Administració.

Aquests tràmits s’han de fer a través de ‘Tràmits gencat’.                                                                              

En aquest apartat s'exposa com es poden sol·licitar les autoritzacions previstes al Reial decret 100/2011, de 28 de gener, per a activitats potencialment contaminants de l'atmosfera pertanyents als grups A i B del CAPCA, així com el procediment per al tràmit de notificació d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera pertanyents al grup C del CAPCA previst a la mateixa normativa.

D’acord amb l’article 5 del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, les instal·lacions de combustió mitjanes (les de potència igual o superior a 1 MW i inferior a 50 MW) han d’estar registrades.

El moment d’inscripció al registre per a instal·lacions noves (posades en funcionament a partir del 20/12/2018) ha de ser anterior a la seva entrada en funcionament.

La inscripció al registre de les instal·lacions existents (posades en funcionament abans del 20/12/2018) ha de realitzar-se quan així ho estableixi el seu permís però no més tard de l’1/1/2029 en el cas d’instal·lacions de potència tèrmica igual o superior a 1MW i inferior o igual 5 MW, i no més tard de l’1/1/2024 en el cas de les instal·lacions de potència tèrmica superior a 5 MW i inferior a 50 MW.

Per tal de poder realitzar el registre de les instal·lacions mitjanes de combustió, el Reial decret 1042/2017 estableix que el titular de les instal·lacions haurà d’aportar la informació que figura a l’annex I d’aquest Reial decret.

Pot sol·licitar l’exempció de mesuraments d’emissió un establiment qui tingui focus de combustió classificats al grup C del CAPCA regulat al Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació i que es trobin en l’annex II de la IT-AT003 complint els requisits establerts.

Els informes anuals de compliment de les empreses que disposen de Sistema automàtic de mesurament s’han de presentar a través de Tràmits gencat

En cas que un establiment, que tingui algun focus connectat a la XEAC, vulgui realitzar una modificació de les dades trameses, haurà de seguir el procediment adjunt.

Data d'actualització:  09.05.2018